151 phạm nhân được tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trước khi mãn hạn tù

151 phạm nhân được tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trước khi mãn hạn tù