Mong sớm gia cố tuyến đê bao sông Tiền

Mong sớm gia cố tuyến đê bao sông Tiền