Sửa chữa trục đường chính xã Thạnh Trị

Sửa chữa trục đường chính xã Thạnh Trị