Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

15/03/2019 - 08:20

BDK - Ngày 10-1-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xung quanh nội dung trên, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu chủ trì hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị năm 2019. Ảnh: CTV

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu chủ trì hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị năm 2019. Ảnh: CTV

* Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở tỉnh ta trong thời gian qua?

- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu: Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tương đối tốt việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan đến bảo vệ người tố cáo và đạt được một số kết quả bước đầu, như: Bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo. Bảo vệ tài sản của người tố cáo, người thân thích của người tố cáo. Bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và các quyền nhân thân khác của người tố cáo, người thân thích của người tố cáo…

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, đó là: Còn để lộ lọt thông tin của người tố cáo. Có trường hợp người tố cáo không được bảo vệ theo quy định, bị trả thù, trù dập. Các hành vi trả thù, trù dập chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương chưa quan tâm thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo, nhất là bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng.

* Theo đồng chí, vì sao cán bộ, đảng viên và người dân còn ngại đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên vi phạm?

- Đó là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng như việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa được thường xuyên, sâu rộng. Công tác giải quyết tố cáo một số trường hợp còn để kéo dài, có biểu hiện bao che người bị tố cáo. Việc biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng chưa tương xứng, kịp thời. Việc xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có nhiều trường hợp không nghiêm, thiếu kịp thời làm cho người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thiếu tin tưởng, không muốn đấu tranh. Việc xử lý hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những vi phạm quy định về bảo vệ người tố cáo chưa được thực hiện tốt.

* Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, theo đồng chí, cần có các nhiệm vụ, giải pháp gì?

- Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ nghiêm kỷ cương. Vì theo tôi, nhân đạo với người tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là có lỗi với Đảng, với nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 27-CT/TW trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phải gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi mình phụ trách. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức. Phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Động viên, khen thưởng kịp thời, xứng đáng người tố giác đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

* Xin cảm ơn đồng chí!                                     

  “Ngày 4-3-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 149-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Nội dung trọng tâm của kế hoạch là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 27; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết hàng năm”.

    Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN