Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018

06/10/2018 - 13:51

Ảnh: Hải Đăng

Ảnh: Hải Đăng

Ngày 5-10-2018, Công an tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 trong Công an tỉnh năm 2018.

Lớp học được tổ chức từ ngày 1 đến 5-10-2018, với sự tham dự của 100 học viên là cán bộ Công an tỉnh.

Các học viên được quán triệt, phổ biến những kiến thức cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25-2-2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 7-1-2015 của Bộ Công an quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới…

Kết thúc lớp học, 100% học viên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt các mục tiêu đề ra.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN