Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng

13/10/2019 - 20:02

Lớp có 102 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ 20 chi bộ, đảng bộ cơ sở tham dự. Qua khóa học, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị thông qua 5 chuyên đề chính gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó, có 16 học viên xếp loại xuất sắc; 19 học viên xếp loại giỏi; 50 học viên xếp loại khá.

Trần Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN