Bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

18/10/2016 - 19:01
Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X.

Chiều 18-10-2016, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X kết thúc tốt đẹp, hoàn thành các nội dung theo chưong trình đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu bế mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II Vương Văn Ba; Phó vụ trưỏng Vụ Địa phương III Ban Tổ chức Trung ương Hồ Thùy Hiên; Phó vụ trưởng Vụ Địa phương VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Lời; Phó vụ trưởng Vụ Địa phương VIII Ban Nội chính Trung ương Mai Ngọc Sơn; Phó vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Tấn Việt.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý III-2016 và nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy, báo cáo công tác nhận xét đánh giá, luân chuyển cán bộ giai đoạn 2011 - 2015, công tác biệt phái công chức và sơ kết 4 năm thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy. Trong đó, các đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo một cách tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy thời gian qua, nhất là đối với việc triển khai quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục sản xuất sau hạn mặn; việc khảo sát xây dựng chuỗi giá trị trên một số sản phẩm nông nghiệp; triển khai kế hoạch trữ nước mưa, nước ngọt.

Tại hội trưòng, đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, Thưòng trực Tỉnh ủy đã trả lời thỏa đáng. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho rằng, mục tiêu tăng trưởng khu vực I tăng 4,3% theo Nghị quyết Tỉnh ủy là khả quan. Bởi, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu phục hồi, nhất là diện tích dừa bị ảnh hưởng bởi hạn mặn đã dần phát triển tốt trở lại và cộng thêm với giá dừa đang ổn định ở mức cao.

Về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: Xây dựng thành công 10 xã nông thôn mới trong năm 2016 là không khả quan. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ có một xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại chỉ đạt và được công nhận từ 14 tiêu chí trở lại. Và nếu được cho chủ trương nợ lại một vài tiêu chí nông thôn mới, tỉnh sẽ có thêm 5 xã nông thôn mới nữa vào cuối năm nay.

Các đại biểu được nghe Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm các nội dung quan trọng: Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban cán sự đảng Chính phủ. Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về Đề án một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ lưỡng, toàn diện các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận; nhất trí cao với Tờ trình của Bộ Chính trị; giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội xem xét, quyết định. Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm: Về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, “lợi ích nhóm”. Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 2016. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các đồng chí trong Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành, với chức trách được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đạt các mục tiêu năm 2016 mà nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN