Bến Tre sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

22/05/2019 - 19:29

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao bằng khen cho các tập thể.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao bằng khen cho các tập thể.

Ngày 22-5-2019, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đồng chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa (VH), con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và sơ kết 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về mua và đọc báo Đảng, tạp chí của Đảng.

Theo đánh giá chung của Thường trực Tỉnh ủy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị quan tâm; nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với lĩnh vực VH có bước nâng lên rõ rệt. Môi trường VH được quan tâm xây dựng đồng bộ từ gia đình, nhà trường, xã hội; kết hợp giữa xây và chống, đề cao gương người tốt việc tốt và phê phán, chống các biểu hiện tiêu cực. Công tác xây dựng và phát triển VH, con người được quan tâm đầu tư thực hiện.

Trong xây dựng môi trường VH, ngoài việc đầu tư xây dựng, trùng tu các khu di tích, thực hiện các công trình VH vật thể, phi vật thể thì việc xây dựng môi trường VH trong gia đình, nhà trường và xã hội, trong từng cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng các hoạt động kỷ niệm, lễ hội được quan tâm. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH (TDĐKXDĐSVH) đạt kết quả tích cực.

Trong xây dựng con người Bến Tre theo nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW được quan tâm thông qua tác động từ các hoạt động VH, phát triển VH, môi trường VH và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, góp phần đẩy lùi tiêu cực, xây dựng con người có tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo, trọng nghĩa tình, hướng tới chân - thiện - mỹ…

Tuy nhiên, còn một số mặt hạn chế như: các hoạt động VH dân gian, truyền thống nhằm xây dựng con người Bến Tre hướng đến phát triển các giá trị chân - thiện - mỹ chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức nên trong xây dựng chuẩn mực con người Bến Tre chuyển biến chưa rõ. Phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh. Việc xây dựng VH trong chính trị, kinh tế có sự chuyển biến nhưng chưa mạnh…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu ý kiến về xây dựng VH ở các lĩnh vực. Đáng chú ý là VH ứng xử, đạo đức con người, VH chính trị, những mặt được và chưa được trong xây dựng nề nếp VH trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhận định: “Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, toàn hệ thống chính trị đã có sự quan tâm cao và có tập trung nguồn lực cũng như công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng để thực hiện mục tiêu xây dựng VH trở thành nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh của phát triển kinh tế bền vững; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Trên tất cả các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế đến xây dựng hạ tầng đều có kết quả làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn và thành thị kéo gần hơn. Chính vì thế, đã tạo ra được sự đồng thuận của nhân dân và cũng từ sức mạnh đồng thuận chung mới có được kết quả như thế”.

Trong xây dựng con người, hệ thống chính trị đã chú trọng về giáo dục, từ giáo dục học vấn, nhân cách và kỹ năng; xây dựng các phong trào ở các cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng con người và phát huy những giá trị tinh hoa truyền thống của con người, để xây dựng tổ chức, cộng đồng, các cơ quan hướng đến đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo để phát triển. Tất cả những điều đó là kết quả của việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng con người VH trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Dù đâu đó còn có các cá nhân, thành phần chưa tốt nhưng về mặt cơ bản, về xu thế chung thì tính tích cực, đạo đức và truyền thống của người Bến Tre trong dân, trong từng cơ quan vẫn được phát huy rất tốt.

Nơi nào có tính tích cực, tính trội của cái thiện, cái đẹp, sự vị tha, độ lượng, cộng đồng trách nhiệm với nhau, đoàn kết với nhau thì nơi ấy sẽ có VH. Bên cạnh đó, phải cùng nhau đẩy lùi cái ác, cái xấu, sự lạc hậu để xây dựng sự tiến bộ, cái tốt, tính tích cực nhiều hơn trong từng gia đình, từng làng xóm, từng cộng đồng, từng cơ quan… Chú trọng xây dựng môi trường VH, xây dựng VH công sở và VH kinh tế. Cụ thể, VH công sở là sự dấn thân, trách nhiệm, tâm huyết, cẩn trọng. VH kinh tế là xây dựng chữ tín, sự liên kết để làm kinh tế hiệu quả hơn. Cần sự nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong cộng đồng. Các đơn vị cần nâng cao hiệu quả các thiết chế VH, hoạt động VH và văn học nghệ thuật, làm sao thể hiện vai trò hiệu triệu, tạo cảm hứng để hướng mọi người sống tốt hơn, tích cực hơn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần định hướng làm sao để mỗi người dân rèn luyện, xây dựng các kỹ năng ứng phó với các hiện tượng VH để hiểu đúng sự việc, bình tĩnh trước các vấn đề và có cách ứng xử đúng, có VH. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại việc thực hiện các nội dung Nghị quyết, những điểm vướng để có kế hoạch trong hướng tới theo mục tiêu của Nghị quyết.

Đối với việc mua và đọc báo Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nêu rõ: “Báo Đảng là định hướng tư tưởng để cho mỗi đảng viên có hành động đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, đó là giá trị nghiên cứu sâu. Báo Đảng vẫn được xem là cái hồn của đảng viên. Báo chuyển tải tất cả những chủ trương, đường lối của Đảng một cách chính thống. Bên cạnh tiếp cận nhiều kênh thông tin, cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt, nghiêm túc việc đọc báo Đảng (Báo Đồng Khởi, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản). Hiện nay, nếu không tiện đọc báo giấy thì cán bộ, đảng viên có thể tìm đọc Báo Đồng Khởi điện tử để cập nhật các thông tin. Qua đó, xây dựng được lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị, xây dựng bản lĩnh của mỗi người cán bộ, đảng viên”.

Dịp này, có 6 tập thể và 9 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN