Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, bài 3: Triển khai thực hiện nhiều giải pháp

18/05/2020 - 06:46

BDK - Nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16-8-2011 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong Đảng, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 4-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2020; từng bước khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực này, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Sử dụng, quản lý văn bản điều hành trong các cơ quan Đảng.  Ảnh: PV

Sử dụng, quản lý văn bản điều hành trong các cơ quan Đảng.  Ảnh: PV

Ứng dụng công nghệ thông tin

Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy theo thẩm quyền của mình, tiến hành rà soát các quy định, quy chế, quy trình, thủ tục liên quan đến các nội dung nêu trong Kết luận số 82-KL/TW, đó là: xây dựng và ban hành văn kiện của cấp ủy các cấp; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) góp phần cải cách TTHC trong Đảng...

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn kiện của cấp ủy các cấp.  cải cách TTHC trong Đảng không chỉ đơn giản là cắt bỏ, lược bớt những khâu, những thủ tục, quy trình phức tạp, rườm rà không cần thiết, mà còn phải bổ sung, phát triển, hoàn thiện những quy chế, quy định, quy trình làm việc để thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong Đảng, bảo đảm sự thông suốt trong hoạt động của hệ thống tổ chức đảng. Quy trình giải quyết các TTHC trong đảng là những quy định, hướng dẫn về mặt thủ tục có liên quan nhằm giải quyết công việc theo một trình tự nhất định, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền. Việc xây dựng quy trình chung thống nhất giải quyết các TTHC có ý nghĩa thiết thực, giúp cán bộ chuyên trách cũng như cá nhân, tổ chức giải quyết công việc thuận lợi, đạt kết quả mong muốn, tiết kiệm thời gian.

Cải tiến quy trình công tác theo hướng phải khoa học hóa các mặt công tác đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, giảm thời gian chờ đợi, hoàn thiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên; quy trình, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ, văn bản, biểu mẫu công tác đảng, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên...

Bên cạnh đó, cần quy định rõ ràng hơn về thẩm quyền của các cơ quan ban hành TTHC. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức đảng và bố trí cán bộ thực hiện các TTHC trong Đảng. Các cơ quan đảng tùy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cần bố trí tăng cường cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, hiểu biết quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, liêm khiết, có tác phong, thái độ nghiêm chỉnh và có năng lực giúp cấp ủy và thủ trưởng cơ quan thực hiện TTHC. Cán bộ tiến hành TTHC có trách nhiệm hướng dẫn tỉ mỉ, rõ ràng về hồ sơ, điều kiện, TTHC cho người có nhu cầu giải quyết công việc.

Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, công chức trong việc tiếp nhận giải quyết các yêu cầu, các đơn thư khiếu tố của cán bộ, đảng viên và nhân dân để đảm bảo yêu cầu, không bị đùn đẩy từ cơ quan này sang cơ quan khác. Cơ quan đảng cấp trên theo dõi sát sao, giám sát, kiểm tra chặt chẽ các cơ quan cấp dưới trong việc quy định và thực hiện các TTHC.

Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị làm việc; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan đảng, góp phần nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc và đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Tăng cường ứng dụng các phần mềm quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, góp phần cải cách TTHC trên lĩnh vực CNTT. 

Triển khai đề tài khoa học

Cuối năm 2019, Thường trực Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách TTHC trong các cơ quan đảng tỉnh Bến Tre”. Mục tiêu tổng quát: Đề xuất và triển khai ứng dụng một số giải pháp cải cách TTHC trong hệ thống các cơ quan đảng tỉnh Bến Tre nhằm góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy tỉnh, huyện, thành phố và thực hiện tốt công tác xây dựng đảng theo yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đề tài đề ra 3 mục tiêu cụ thể: cải cách TTHC trong công tác xây dựng và ban hành văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; các ban đảng và các huyện ủy, Thành ủy. Cải cách TTHC trong công tác tổ chức, cán bộ: ban hành bộ TTHC về công tác tổ chức đảng và đảng viên; công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh. Cải cách TTHC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng; hoàn chỉnh, bổ sung các biểu mẫu, quy trình, ban hành bộ thủ tục hồ sơ vụ việc.

Đề tài có 9 nhóm nhiệm vụ, với 35 công việc phải làm, trong đó, có một số nội dung công việc rất quan trọng như: Tham quan học tập kinh nghiệm công tác này tại Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ; khảo sát hiện trạng (điều tra xã hội học); rà soát các TTHC, đề xuất xây dựng quy trình, bộ TTHC về các lĩnh vực: công tác xây dựng văn bản của cấp ủy; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; tổ chức các hội thảo, hội nghị triển khai...

Hiện nay, các công việc theo tiến độ đang được khẩn trương triển khai, đây là nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo và sẽ tổng kết, báo cáo nghiệm thu đề tài vào cuối năm 2020.

Bùi Văn Bia

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN