Cần quan tâm thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức công đoàn

26/03/2013 - 16:41

Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2013-2018 vừa diễn ra và thành công tốt đẹp. Chuyên trang Liên đoàn Lao động tiếp tục giới thiệu đến độc giả ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, công đoàn cần tiếp tục khẳng định và thực hiện tốt 3 chức năng của mình. Trong đó xác định chức năng đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), công nhân lao động là chức năng trung tâm, xuyên suốt mọi hoạt động. Những năm tới, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Công đoàn 2012 và Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung. Đẩy mạnh và nâng lên về số lượng, chất lượng, tính thiết thực trong việc công đoàn đại diện cho người lao động (NLĐ), thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp; phát huy quy chế dân chủ ở từng cơ sở một cách thiết thực, tránh hình thức; định kỳ tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động theo từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể để có tiếng nói chung, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ lao động, phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động và đình công xảy ra. Công đoàn phải coi trọng sự đồng hành và hợp tác với doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống và việc làm cho NLĐ; đầu tư phát triển mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ NLĐ như: tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, xây nhà mái ấm công đoàn. Các cấp công đoàn chủ động và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình kinh tế - xã hội lớn của địa phương có liên quan đến công nhân lao động và tổ chức công đoàn.

Đồng chí Lê Văn Quyền trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2008-2013. Ảnh: TQ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng, về truyền thống cách mạng, về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, chủ trương của Đảng, của Nhà nước trong CB, CC, VC và NLĐ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rà soát bổ sung để triển khai có hiệu quả chương trình thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn phải chú ý đổi mới cả hình thức và phương pháp sao cho phù hợp với tâm lý, điều kiện sống và làm việc của từng đối tượng, tập trung nhiều hơn cho các khu công nghiệp, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, coi trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từ cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ. Công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn phải nhằm mục tiêu tạo được ý thức tự học, tự rèn, góp phần xây dựng đội ngũ CB, CC, VC và NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, có lối sống văn hóa, không mắc các tệ nạn xã hội, trưởng thành về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, không dao động trước khó khăn, thử thách và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Công nhân lao động luôn luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Công tác thi đua của công đoàn Bến Tre phải chú ý xây dựng và tôn vinh các điển hình là tập thể và cá nhân NLĐ; nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh để hàng năm có giải thưởng của công đoàn tôn vinh CB, CC, VC và NLĐ. Bên cạnh đó, công đoàn phải tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thu hút mạnh mẽ CB, CC, VC và NLĐ tự giác tham gia, thông qua phong trào giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Công đoàn tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn về kỹ năng và phương pháp công tác, cần đặc biệt chú ý số cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ trẻ, cán bộ mới tham gia công tác công đoàn lần đầu; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cục bộ, bè phái trong đội ngũ cán bộ công đoàn; phối hợp chặt chẽ với tổ chức của cấp ủy, của chính quyền và chuyên môn để xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công đoàn, nhất là số cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân, từ thực tiễn ở cơ sở, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ, không để hụt hẫng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cấp, khi cần có sự chuyển giao. Ngay từ năm 2013 cần xây dựng bộ máy cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, nhất là công đoàn cấp huyện đủ về số lượng và có chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ và các quy định mới của Luật Công đoàn năm 2012, của Bộ luật Lao động mới được sửa chữa và bổ sung. Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế, nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trên cơ sở đó điều tra, khảo sát và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ; quan tâm xây dựng và thực hiện mục tiêu phấn đấu để tất cả các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên phải thành lập được tổ chức công đoàn.

Về công tác tài chính, đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của công đoàn ở các cấp và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn. Vì vậy, công đoàn các cấp phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác tài chính, thực hiện tốt công tác thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng LĐLĐ; Coi trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ưu tiên kinh phí cho hoạt động ở cơ sở và chăm lo quyền lợi của đoàn viên, NLĐ. Các cấp công đoàn cần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình liên tịch, hoạt động phối hợp với chính quyền, chuyên môn và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, vừa góp phần xây dựng đội ngũ CB, CC, VC, công nhân lao động và tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh.

Trần Quốc (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN