Tân Thanh Tây xây dựng thành công xã nông thôn mới

Tân Thanh Tây xây dựng thành công xã nông thôn mới