Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh