Chuẩn bị kiểm tra việc thực hiện quy định về tổ chức bộ máy

11/06/2020 - 20:03

BDK - Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 6-2020, Bộ Nội vụ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế giai đoạn năm 2015 - 2020 của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Bến Tre.

Nội dung kiểm tra gồm: kết quả thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội. Kết quả triển khai xây dựng vị trí việc làm và thực hiện quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm tại bộ, ngành, địa phương gắn với sắp xếp tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương.

Ngoài ra còn kiểm tra việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của bộ, ngành, địa phương.

 Dự kiến thời gian kiểm tra sẽ kéo dài từ tháng 6 đến 12-2020.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN