Chương trình cho vay nhà ở xã hội

08/11/2017 - 08:24

Thực hiện Nghị định số 100 ngày 20-10-2015 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở, như sau:

1. Đối tượng được vay: người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực đô thị; người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng nêu trên phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; đối với trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo thì phải thuộc diện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mức cho vay: trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.

3. Lãi suất cho vay là 4,8%/năm; thời gian cho vay tối thiểu 15 năm và tối đa không quá 25 năm; nguồn vốn cho vay đang chờ Ngân hàng Chính sách xã hội cân đối, phân bổ chỉ tiêu để thực hiện.

NHCS

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN