Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

03/07/2020 - 07:02

BDK - Sau hơn 3 năm tỉnh triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, bước đầu đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) qua học tập Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng được nâng lên. Qua đó, tỉnh cũng đã rút ra được nhiều bài học quý báu trong công tác xây dựng Đảng. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cho biết:

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Ảnh: Hữu Hiệp

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Ảnh: Hữu Hiệp

- Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trong toàn đảng bộ, CB, ĐV và quần chúng nhân dân. Có thể nói, đây là nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 21 để cụ thể hóa thực hiện; đồng thời quan tâm lãnh đạo đưa nghị quyết này đi vào cuộc sống.

Tỉnh quy định tất cả ĐV, nhất là các đồng chí bí thư đảng ủy các cấp phải có chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là việc làm mới và có hiệu quả. Chương trình hành động của các đồng chí bí thư cấp ủy của từng cấp được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng để cho CB, ĐV theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Tỉnh đã chọn huyện Giồng Trôm để tổ chức triển khai thực hiện thí điểm Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để tỉnh chỉ đạo nhân rộng. Đồng thời, tỉnh tổ chức học tập, quán triệt những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, qua đó bảo vệ nhận thức và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

* PV: Chuyển biến về mặt nhận thức của cán bộ, đảng viên như thế nào, thưa đồng chí?

- Trước hết là nhận thức trong CB, ĐV có nâng lên, tư tưởng an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, đã tác động đến hành động tích cực của từng CB, ĐV, thể hiện qua việc hưởng ứng tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, phong trào xây dựng nông thôn mới, Ngày Chủ nhật nông thôn mới và nhiều phong trào, hoạt động khác.

 Đánh giá kết quả hơn 3 năm qua, kinh tế - xã hội ở các địa phương phát triển tốt hơn, đặc biệt là các chỉ tiêu hàng năm đều thực hiện đạt và vượt. Qua triển khai quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05, vai trò tiêu biểu của CB, ĐV được nâng lên, sự nêu gương của người đứng đầu, của CB, ĐV đúng với tinh thần “ĐV đi trước làng nước theo sau”. Việc giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, chăm lo lợi ích của người dân ngày càng thực hiện tốt và hiệu quả hơn. Vai trò góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận, đoàn thể, sự giám sát của người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách ngày càng nâng lên; đặc biệt là chương trình hành động của từng cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tốt hơn. Người dân giám sát và kịp thời phản ánh, tố cáo đối với những CB, ĐV làm chưa tốt.

* PV: Những bài học kinh nghiệm gì trong công tác xây dựng Đảng?

- Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã tạo sự chuyển biến rất lớn trong công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết ban hành rất kịp thời, làm cho nhận thức của CB, ĐV nâng lên. Kinh nghiệm thứ hai là CB, ĐV phải có trách nhiệm, luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, xác định trách nhiệm học tập chính trị là nhu cầu của người CB, ĐV để giữ vững được lập trường tư tưởng. CB, ĐV phải thật sự gương mẫu, nhất là người đứng đầu trong từng cơ quan, đơn vị, cấp ủy. Kịp thời đấu tranh chống sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ CB, ĐV. Thông qua đó, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong từng chi bộ, cấp ủy. Trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng, ĐV phải đúng thực chất, qua đó khen thưởng, động viên kịp thời để tạo sự lan tỏa.

 Mỗi CB, ĐV phải có trách nhiệm xây dựng tổ chức đảng tốt. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đưa những ĐV thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, CB, ĐV có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, cũng như góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam)

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN