Đoàn kiểm tra Cục Trẻ em làm việc tại huyện Thạnh Phú

Đoàn kiểm tra Cục Trẻ em làm việc tại huyện Thạnh Phú