Giồng Trôm tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh

Giồng Trôm tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh