Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng một kỳ

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng một kỳ