Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đạt hiệu quả

13/09/2020 - 21:54

BDK - Tổng kết 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, chính trị - xã hội; nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Người dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền tại diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Ảnh: H.Đức

Người dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền tại diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Ảnh: H.Đức

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cho biết: MTTQ các cấp đã phối hợp chặt với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đặc biệt, các cấp ủy đảng đã quan tâm thực hiện tốt theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 24-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác GS, PBXH và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được quần chúng quan tâm nhiều hơn và đạt hiệu quả hơn.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức 1.012 cuộc GS theo kế hoạch; trong đó, cấp tỉnh 41 cuộc, các huyện, thành phố 168 cuộc và cấp cơ sở 803 cuộc. Đối với hoạt động PBXH, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành thành lập Hội đồng PB và PBXH đối với 21 nội dung văn bản dự thảo do các cơ quan Trung ương và địa phương yêu cầu. Có 6/9 huyện, thành phố đã tổ chức hội nghị PBXH 13 cuộc, với nội dung thuộc lĩnh vực quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng địa phương. Quy trình thực hiện GS, PB bảo đảm đúng theo quy định; công tác kiểm tra, hướng dẫn được quan tâm thường xuyên, đã tạo sự tham gia tích cực của nhân dân địa phương.

MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân được 623 cuộc. Trong đó, cấp tỉnh 5 cuộc với hơn 750 lượt người dự; cấp huyện 43 cuộc, có 37,8 ngàn lượt người dự; cấp xã 575 cuộc. Qua đối thoại, đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân có dịp gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn nguyện vọng chính đáng của mình. Đồng thời, đã phản ánh, góp ý những vấn đề bức xúc, chưa đúng trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò của người đứng đầu.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tăng cường tuyên truyền pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực tham gia vào các tổ chức nòng cốt tại địa phương, tổ nhân dân tự quản ở khắp các xã, phường, thị trấn đã thực hiện tốt vai trò GS, PBXH. Qua đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều ý kiến hay trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

Lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ở khắp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2019, Công an 9/9 huyện, thành phố tổ chức diễn đàn trong toàn lực lượng tại 169 điểm, với trên 12,21 ngàn lượt người tham dự. Qua diễn đàn, có 1,72 ngàn ý kiến góp ý trực tiếp và 1,96 ngàn ý kiến góp ý bằng phiếu.

Công tác GS, PBXH đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc trong nhân dân. Đây thực sự là nhịp cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã từng bước giúp cho người dân ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển đất nước.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN