Công tác tư tưởng phục vụ Đại hội đảng các cấp

14/01/2020 - 14:20

BDK - Công tác tuyên giáo của Ðảng bộ năm 2019 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành khối lượng lớn công việc; tập trung làm tốt công tác tham mưu các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo trên mặt trận tư tưởng của Ðảng bộ, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng trao huy hiệu Ðảng cho đảng viên Ðảng bộ huyện Giồng Trôm. Ảnh: A. Nguyệt

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng trao huy hiệu Ðảng cho đảng viên Ðảng bộ huyện Giồng Trôm. Ảnh: A. Nguyệt

Nhiều kết quả quan trọng

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, của Tỉnh ủy và các cấp ủy việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng trên lĩnh vực tuyên giáo kịp thời, chất lượng từng bước nâng lên. Ðặc biệt là năm 2019 với tinh thần “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, các cấp ủy Ðảng đã chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã chọn, đăng ký nội dung “bứt phá” để tập trung lãnh đạo thực hiện.

 Các hoạt động trên lĩnh vực khoa giáo tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng được tập trung triển khai đồng bộ hơn, thông tin tích cực được chia sẻ nhiều hơn, giảm bớt các thông tin tiêu cực.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đã đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Chú trọng nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời giáo dục, uốn nắn những tư tưởng, nhận thức lệch lạc...

Có thể nói, công tác tư tưởng của Ðảng bộ năm 2019 được các cấp ủy tập trung lãnh đạo đã nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, tiếp tục xây dựng và thúc đẩy tư tưởng tích cực, hành động tiến công của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; nâng cao ý thức nêu gương, tự tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Ðảng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Quán triệt tư tưởng “Bứt phá về đích”

Năm 2020 có vị trí đặc biệt quan trọng, là năm kết thúc nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng các cấp (2015 - 2020); tiến hành đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh và Ðại hội XIII của Ðảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại: kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Ðồng khởi (17-1); 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2); 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam (30-4)... đó là những cao điểm của hoạt động tuyên giáo nói chung, công tác tư tưởng nói riêng.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực, nhất là tranh chấp Biển Ðông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp; lợi dụng các sự kiện chính trị, lịch sử trong nước, các thế lực thù địch sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá. Tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân còn thụ động... ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Trước tình hình đó, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải hết sức chủ động, bám sát chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, có sự tập trung, dồn sức gấp nhiều lần so với năm 2019 mới có thể hoàn thành hết nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung các công việc sau:

Tiếp tục nâng cao chất lượng và kịp thời trong công tác tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Sớm phát hiện các vấn đề nhạy cảm có tác động tiêu cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu Tỉnh ủy và các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, không để xảy ra những điểm nóng. Tập trung quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy năm 2020 “bứt phá về đích”. Từng ngành, từng cơ quan làm việc với tinh thần “bứt phá”, xác định nội dung bứt phá cụ thể để tập trung lãnh đạo thực hiện, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp, Nghị quyết Ðại hội X Ðảng bộ tỉnh đề ra.

Tham mưu các cấp ủy chuẩn bị tốt việc xây dựng văn kiện; chỉ đạo công tác tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và ý kiến nhân dân. Việc tổng hợp ý kiến góp ý phải đầy đủ những tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, những đề xuất, kiến nghị, giải pháp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để Báo cáo Chính trị Ðại hội Ðảng các cấp và Văn kiện Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa và triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện ngay khi đại hội thành công, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ tới.

Chủ động tham mưu với cấp ủy tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020. Từng sự kiện phải có hoạt động cụ thể, phải tạo thành phong trào thi đua với nhiều hoạt động thiết thực, lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn. Qua đó, củng cố niềm tin, nâng cao lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Ðảng, Bác Hồ, quê hương, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tiến hành sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tập trung các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho năm “bứt phá về đích”, Ðại hội Ðảng các cấp; cổ vũ phong trào thi đua “Ðồng khởi mới” trong năm 2020 một cách mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh và Ðại hội XIII của Ðảng.

Nhạy bén hơn trong nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đối với các vấn đề nhạy cảm; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là luồng tư tưởng tiêu cực để có định hướng kịp thời. Chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng về mặt tư tưởng ở từng chi bộ, đảng bộ. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

Tiếp tục chủ động, quyết liệt hơn trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo vệ quan điểm, đường lối của Ðảng, nhất là trong các đợt lấy ý kiến góp ý Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, Ðại hội XI của Ðảng bộ tỉnh và các đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nâng cao vai trò các cơ quan chức năng, báo, đài trong việc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ổn định tình hình an ninh tư tưởng trong Ðảng bộ và góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020.

Cao Văn Dũng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN