Cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW

08/07/2019 - 18:48

 Căn cứ Thể lệ Cuộc thi số 3476/TLCT-BCĐ ngày 4-6-2019 của Ban Chỉ đạo Cuộc thi Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH); Thông báo số 3663/TB-BCĐCT ngày 18-6-2019 của Ban Chỉ đạo Cuộc thi về câu hỏi cuộc thi (phần 1).

Thực hiện Kế hoạch số 564/KH-BTCCT ngày 14-6-2019 của Ban tổ chức cuộc thi, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi thông báo thể lệ cuộc thi trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:                                

I. Đối tượng dự thi

1. Cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Ngân hàng CSXH.

2. Cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp.

3. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng CSXH.

II. Bài dự thi: Gồm 2 phần

1. Phần 1. Trả lời các câu hỏi do Ban Chỉ đạo Cuộc thi đề ra (dành cho CBVCLĐ  Ngân hàng CSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác), cụ thể như sau:

Câu 1: Mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH?

Câu 2: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW?

Câu 3: Vì sao cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, địa phương mình?

Câu 4: Để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng CSXH, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương phải thực hiện những nội dung gì?

Câu 5: Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cần tập trung những hoạt động gì?

2. Phần 2.  Viết tự luận

Viết một bài về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH (bài viết không quá 2.000 từ).

a. Đối với CBVCLĐ Ngân hàng CSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên, tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, bài viết với các nội dung sau:

- Nhận thức của cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH.

- Đánh giá về việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư.

- Đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư (nếu có).

- Kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư (nếu có).

b. Đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng CSXH, bài viết một trong hai nội dung sau:

- Cảm nhận của bản thân về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và hiệu quả từ nguồn vốn của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư đối với bản thân.

- Hoặc viết về tấm gương có khát vọng vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

3. Bài thi được viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy khổ giấy A4, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Mỗi bài dự thi không quá 10 trang giấy A4. Trang đầu ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại và đặc điểm bản thân (nếu cần thiết).

4. Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi; Các bài dự thi đạt giải thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng CSXH và được lựa chọn đăng tải trên các phương tiện thông tin, trên trang Website Ngân hàng CSXH (vbsp.org.vn).

III. Thời hạn và nơi nhận bài dự thi

1. Tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện

a. Thời hạn cuối nhận bài thi: ngày 10-8-2019.

b. Nơi nhận bài dự thi: Bài dự thi của cá nhân (hoặc nhóm, không quá 3 người), gửi về Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện nơi người dự thi sinh sống, học tập và công tác.

Đối với hội viên Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã nộp bài dự thi về Hội đoàn thể cấp huyện, Hội đoàn thể cấp huyện tổng hợp và chuyển qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện.

Trường hợp người dự thi sinh sống, học tập và công tác tại địa bàn TP. Bến Tre thì bài dự thi gửi về Ngân hàng CSXH tỉnh Bến Tre (Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ tín dụng).

Mỗi bài thi chỉ được dự thi tại một địa bàn cấp huyện.

c. Tổ chức chấm, chọn 6 bài dự thi gửi về tỉnh (Ban Tổ chức Cuộc thi):

2. Tại cấp tỉnh (Ban Tổ chức Cuộc thi)

a. Thời hạn cuối nhận bài thi: Ngày 15-8-2019.

b. Tiếp nhận bài thi, tổ chức chấm thi, tổng kết, trao giải. Hoàn thành trước ngày 24-8-2019.

c. Lựa chọn 6 bài thi đạt giải cao tại cuộc thi cấp tỉnh  gồm: 4 bài của 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; 1 bài của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện và 1 bài của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đối tượng thụ hưởng từ các Chương trình tín dụng CSXH, gửi về Ban chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương trước ngày 5-9-2019.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH”. 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN