Đảng ủy Khối Doanh nghiệp kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư

14/09/2018 - 08:04

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Phương

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Phương

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh do Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Huỳnh làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre đã bám sát nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ (hiện nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ) gắn với thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-4-2016 của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Qua đó, cấp ủy các chi bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, xác định tầm quan trọng của nội dung sinh hoạt trong các buổi họp chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Nội dung các cuộc họp chi bộ đã được cụ thể hóa, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong nội dung sinh hoạt, các chi bộ đã quan tâm đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” trở thành nền nếp.

Các chi bộ đã lựa chọn những nội dung cần thiết xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ và phù hợp với tình hình, đặc điểm của doanh nhiêp để xây dựng nội dung các buổi sinh hoạt theo chuyên đề như: học tập phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư của Bác; các văn bản mới về chính sách đối với người lao động; thực hiên nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp…

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nguyễn Văn Huỳnh đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy công ty trong thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư trong thời gian qua. Theo đồng chí Huỳnh, thời gian tới, Đảng ủy công ty tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; quan tâm bồi dưỡng phương pháp công tác đối với đội ngũ cấp ủy chi bộ, nhất là bí thư, phó bí thư; rà soát, bố trí, sắp xếp các chi bộ đảm bảo phù hợp với bộ máy doanh nghiêp; căn cứ tình hình cụ thể của doanh nghiệp để duy trì giao ban giữa cấp ủy và bí thư chi bộ với nội dung thiết thực; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và việc đảng viên tham gia sinh hoạt nhằm khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ.

Trần Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN