Đề án học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030

27/02/2020 - 19:33

BDK - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”.

Theo đó, cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập là các đối tượng được áp dụng thực hiện đề án này.

Đề án xác định mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định; phấn đấu 60% viên chức và 50% viên chức lãnh đạo quản lý đạt trình độ bậc 4 trở lên theo quy định. Đến năm 2030, phấn đấu 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định; phấn đấu 70% viên chức và 60% viên chức lãnh đạo quản lý đạt trình độ bậc 4 trở lên theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu triển khai kế hoạch đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên phạm vi toàn tỉnh và có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN