Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật

04/09/2019 - 20:52

BDK.VN - Sáng 4-9-2019, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị ý lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại hội nghị.

Tham dự có bà Trần Thị Thanh Lam - Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, ĐBQH đơn vị tỉnh Bến Tre; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; HĐND, UBND một số xã, phường trong tỉnh.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có 3 điều luật, quy định sửa đổi nhiều vấn đề quan trọng.

Đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan: về khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí các tổ chức hành chính; về quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của người đứng đầu tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu cho rằng, Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh phải là đại biểu hoạt động chuyên trách; các ban của HĐND cấp tỉnh chỉ có 1 trưởng ban và 1 phó trưởng ban.

Đại biểu cũng cho rằng, nên hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND, giữ y Văn phòng UBND tỉnh.

Có ý kiến đề nghị, quy định HĐND ủy quyền cho Thường trực và UBND thỏa thuận được quyết định một số nhiệm vụ cấp bách, phát sinh trong thời gian giữa 2 kỳ họp, nhưng phải báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Đa số đại biểu đề nghị UBND cấp xã loại 2 và loại 3 không quá 2 phó chủ tịch.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Văn Trọng tiếp tục chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có 4 điều. Đại biểu thảo luận nhiều vấn đề liên quan: đối tượng áp dụng, phân loại đánh giá cán bộ, phương thức tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, đánh giá công chức.

Đại biểu góp ý Điều 58 Luật Cán bộ, công chức về “Phân loại đánh giá công chức”, tại Khoản 3 cần quy định rạch ròi: “Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền buộc thôi việc đối với công chức có 2 năm liên tiếp được phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ”, chứ không phải là “cho thôi việc” như dự thảo luật sửa đổi.

Đồng thời, cần bổ sung tại Khoản 3, Điều 58 Luật Cán bộ, công chức quy định sau: “Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 2 năm liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì miễn nhiệm và bố trí công tác khác”.

Đại biểu góp ý cho rằng, cần có điều luật quy định việc chuyển đổi từ công chức sang viên chức và ngược lại để tạo điều kiện cho viên chức phấn đấu.

Đại biểu góp ý đối với Điều 25 Luật Viên chức, cần áp dụng theo phương án 2 (hợp đồng làm việc xác định thời hạn).

Ngoài ra, đại biểu còn góp ý nhiều vấn đề liên quan về chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ, về tuyển dụng công chức, các hình thức kỷ luật đối với công chức, viên chức…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Cao Văn Trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu. Trên cơ sở này, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN