Đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo

10/08/2020 - 06:52

BDK - Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Thạnh Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp vào cuối tháng 7-2020. ĐH đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII gồm 39 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực để đảm đương trọng trách lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành mới vừa thể hiện được tính kế thừa, vừa thể hiện quyết tâm đổi mới và đảm bảo sự chuyển tiếp hợp lý giữa các thế hệ lãnh đạo.

Huyện Thạnh Phú đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trên lĩnh vực năng lượng điện gió.

Huyện Thạnh Phú đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trên lĩnh vực năng lượng điện gió. 

Đại hội thành công tốt đẹp

ĐH đã bầu đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, là những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất và trí tuệ, có khả năng đóng góp tích cực cho sự thành công của ĐH cấp trên.

Đồng chí Lê Văn Khê tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho biết: “Sự thành công của ĐH là niềm vui, nguồn cổ vũ vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, quân và nhân dân huyện nhà. Kết quả ĐH thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Thạnh Phú trên chặng đường phát triển hướng đến mục tiêu sớm xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Thạnh Phú lần thứ XII thể hiện quyết tâm chính trị là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tạo đồng thuận trong xã hội; đột phá trong huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, gắn với phát triển văn hóa và xây dựng con người Thạnh Phú anh hùng; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện NTM và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và trở thành trung tâm năng lượng sạch của tỉnh”.

Để thực hiện được định hướng to lớn đó, với sự nhất trí cao, ĐH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết (NQ) về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; trong đó, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá và cụ thể hóa thành 3 NQ chuyên đề, 2 đề án, 2 chương trình, 2 kế hoạch để triển khai thực hiện.

Cụ thể hóa nghị quyết

NQ ĐH Đảng bộ huyện Thạnh Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được cụ thể hóa bằng các NQ chuyên đề: NQ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; NQ về xây dựng huyện NTM giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030; NQ về phát triển bền vững kinh tế biển huyện giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

 Các đề án, kế hoạch, chương trình gồm: Đề án Phát triển du lịch huyện Thạnh Phú giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng huyện Thạnh Phú giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của huyện Thạnh Phú theo hướng phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình Phát triển nguồn nhân lực huyện Thạnh Phú giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ huyện Thạnh Phú giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trong đó, NQ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đã đề ra một số mục tiêu cụ thể như: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức trong sáng. Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh về tư tưởng, xây dựng tư tưởng tiến công, năng động, sáng tạo, bứt phá, nhất là người đứng đầu. Sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo NQ số 39 của Bộ Chính trị và NQ số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ…

NQ về xây dựng huyện NTM giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã nêu rõ, qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM (Đại Điền, Quới Điền, An Nhơn và Thới Thạnh). Dự kiến cuối năm 2020 sẽ công nhận tiếp 2 xã đạt chuẩn NTM (Giao Thạnh và Phú Khánh); các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên (tăng bình quân từ 2 - 3 tiêu chí/năm). Mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện có 13 xã đạt chuẩn NTM được công nhận, toàn huyện có 17/17 xã và huyện Thạnh Phú đạt chuẩn NTM, phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 1 xã NTM kiểu mẫu.

NQ về phát triển bền vững kinh tế biển huyện giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030 nêu rõ mục tiêu là đột phá trong huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, gắn với phát triển văn hóa và xây dựng con người Thạnh Phú anh hùng; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và trở thành trung tâm năng lượng sạch của tỉnh.

Một số mục tiêu cụ thể được đề ra trong NQ này như: Đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 90,2 triệu đồng/năm; thu hút 2,5 triệu lượt khách du lịch; lấp đầy 100% diện tích 2 cụm công nghiệp Thị trấn và An Nhơn, 80% diện tích khu công nghiệp của huyện; thị trấn đạt chuẩn đô thị loại IV, trung tâm xã Giao Thạnh, Tân Phong đạt đô thị loại V.

Thành công của ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Thạnh Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025 là rất quan trọng, nhưng mới chỉ là kết quả bước đầu. Vấn đề quyết định là phải tổ chức thực hiện thắng lợi NQ ĐH trong chặng đường 5 năm tới. Muốn vậy, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy ý chí cách mạng tiến công, vận dụng cụ thể hóa NQ ĐH thật sát với tình hình địa phương. Đề cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo trong công việc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và phối hợp đồng bộ trong nội bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhằm quán triệt tốt NQ ĐH, cùng thống nhất cao về nhận thức và hành động để thực hiện tốt các mục tiêu NQ ĐH đề ra”.

(Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Lê Văn Khê)

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN