Đổi mới giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang

10/04/2020 - 07:05

BDK - Công tác giáo dục chính trị (GDCT), phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn giữ vị trí quan trọng trong xây dựng nhân cách người quân nhân. Xây dựng phẩm chất đạo đức, chính trị, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) là một trong những nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang huyện Ba Tri xây dựng cầu bê-tông tại ấp An Bình 2, xã An Hòa Tây. Ảnh: Văn Tâm

Lực lượng vũ trang huyện Ba Tri xây dựng cầu bê-tông tại ấp An Bình 2, xã An Hòa Tây. Ảnh: Văn Tâm

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ba Tri luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, GDCT, PBGDPL cho lực lượng vũ trang huyện nhà có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường cách mạng, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm qua, chất lượng GDCT, PBGDPL không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung giáo dục thực hiện đúng theo quy định của trên và được đổi mới, bổ sung phù hợp với từng đối tượng, sát với tình hình thực tế của từng địa phương. hình thức, phương pháp giáo dục được vận dụng linh hoạt, sáng tạo gắn kết chặt chẽ với công tác huấn luyện quân sự, công tác tư tưởng, giáo dục truyền thống, các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đặc biệt gắn GDCT, PBGDPL với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, đã tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động của CB, CS. Thường xuyên bồi dưỡng cho CB chính trị, CB làm công tác giáo dục để nâng cao phẩm chất, năng lực và kỹ năng, phương pháp truyền đạt để cho người học dễ tiếp thu.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác GDCT ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế như: trình độ, nhận thức của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên chưa đồng đều. Hình thức, phương pháp giáo dục của CB giảng dạy chính trị chưa phong phú và linh hoạt…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng GDCT, PBGDPL trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy từ huyện đến xã, thị trấn cần quan tâm và thực hiện việc tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với công tác GDCT, PBGDPL.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải toàn diện, sâu sắc, tập trung vào những vấn đề trọng tâm có tính quyết định, thực hiện đúng phương châm “bám sát thực tiễn cơ sở, hướng về cơ sở, đa dạng các hình thức, phương pháp giáo dục, tăng tính thuyết phục” nhằm bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối của CB, CS với Đảng, Tổ quốc và nhân dân trong tình hình hiện nay. Chủ động bồi dưỡng cho CB làm công tác GDCT có kiến thức, trình độ năng lực, phương pháp sư phạm tốt, trực tiếp soạn, giảng bài hay, có tính thuyết phục, từ đó nhận thức của CB, CS được nâng cao, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Việc tích cực đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức GDCT, PBGDPL tại đơn vị cũng là một yếu tố quan trọng, phải phù hợp với nội dung, đối tượng người học thì mới đạt hiệu quả cao. Ngoài các hình thức giảng bài, thảo luận cần phải tuyên truyền, giáo dục lồng ghép thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần, sinh hoạt Hội đồng quân nhân... Kết hợp chặt chẽ công tác GDCT, PBGDPL với nhiệm vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, phát huy vai trò nòng cốt lực lượng 47 của đơn vị, thường xuyên phản bác, đấu tranh chống quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, giúp cho CB, CS lực lượng vũ trang huyện nhà nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng. Nêu cao tính tự giác tự học, tự rèn của mỗi CB, CS đơn vị để nâng cao trình độ chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 Đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân đội để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra để đánh giá nhận thức chính trị, coi đó là một tiêu chuẩn đánh giá CB, đảng viên cuối năm. Đồng thời, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Thường xuyên đầu tư, bổ sung các vật tư, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt cho công tác GDCT, PBGDPL, công tác tuyên truyền tại đơn vịn

Trung tá Trần Quốc Kiệt - Chính trị viên - Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN