Động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

11/08/2017 - 07:43
Chế biến thủy sản. Ảnh: Cẩm Trúc

Đây cũng là quá trình nhận thức của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trong nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách để khuyến khích và tạo điều kiện cho KTTN phát triển - đó là một bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng ta về vị trí, vai trò của KTTN. 

Trước đây, trong Văn kiện của Đảng chỉ xem KTTN  là “một trong những động lực” của nền kinh tế, nay Đảng ta khẳng định “là một động lực quan trọng” để phát triển KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh vai trò động lực KTTN.

Giải phóng sức sản xuất

Đảng ta đã đưa ra hệ thống các quan điểm cụ thể về phát triển KTTN cụ thể là: “Phát triển KTTN lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển”. Quan điểm này có tính đột phá, Đảng ta khẳng định phát triển KTTN lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan vừa cấp thiết, vừa lâu dài. Chính quan điểm này của Đảng ta sẽ làm cho người dân an tâm đầu tư, phát triển; giải quyết tốt tâm lý người dân lo sợ đầu tư phát triển đến một giai đoạn nào đó thì sẽ có sự thay đổi về chính sách. Chính vì vậy, họ không an tâm đầu tư lớn, đầu tư phát triển lâu dài. Nhà nước ta tôn trọng, bảo hộ và khuyến khích phát triển KTTN và coi đây như là việc vừa cấp bách bởi chúng ta đang cần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), cần huy động mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển rất cấp bách nhưng cũng vừa rất lâu dài trong phát triển KT-XH của đất nước ta trong quá trình hoàn thiện thể chế KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, phát triển KTTN là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Vấn đề khó nhất của chúng ta hiện nay là làm sao huy động, sử dụng các nguồn lực có hiệu quả. Đảng ta đã xác định KTTN là phương sách quan trọng nhất để làm được điều đó. Trên thực tiễn thời gian qua đã chứng minh điều đó, tất nhiên là chúng ta cũng không tuyệt đối hóa KTTN nhưng kết quả phát triển KTTN như vừa qua và hiện nay là đáng phấn khởi, có những dự án lên đến vài nghìn tỷ đều do tư nhân đầu tư rất hiệu quả. Với chủ trương quan điểm này của Đảng ta tạo ra động lực hết sức quan trọng để KTTN an tâm đầu tư phát triển trong thời gian tới.

Một quan điểm nữa hết sức quan trọng là: “KTTN là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với KTTN là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để KTTN phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỷ trọng đóng góp trong GDP”.

 Đảng và Nhà nước đã xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển KTTN lành mạnh và đúng định hướng. Nhưng mặt khác, những mặt trái của KTTN nói riêng và KTTT nói chung thì chúng ta phát huy tối đa các mặt mạnh phục vụ cho lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc nhưng cũng có những biện pháp để hạn chế đến mức tối đa những mặt tiêu cực của KTTN. Thời gian gần đây chúng ta thấy rất rõ bên cạnh KTTN phát triển thì cũng xuất hiện biểu hiện của “lợi ích nhóm”, biểu hiện của “chủ nghĩa tư bản thân hữu” rất đáng quan tâm. Đó là một hiện tượng không lành mạnh. Nếu chúng ta không có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi thì sẽ gây ra những hệ lụy rất lớn, nó sẽ lũng đoạn các hoạt động trong xã hội, làm méo mó môi trường kinh doanh, để trục lợi cho các lợi ích nhóm…

Nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Một quan điểm nữa cũng rất mạnh mẽ mà Đảng ta khẳng định: “KTTN được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Qua đó cho thấy, Đảng ta khẳng định trong KTTN thì bộ phận rất quan trọng đó là các hộ kinh doanh cá thể. Đối với KTTN hiện nay, doanh nghiệp chỉ chiếm khoảng 7,8% trong GDP, phần còn lại là các hộ kinh doanh cá thể. Cho nên, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là sẽ có cơ chế, chính sách để khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể này chuyển sang hoạt động mô hình doanh nghiệp và khuyến khích việc phát triển hợp tác xã để liên kết các hộ cá thể, đây là chủ trương nhất quán. Đảng ta khẳng định, cho phép hình thành các tập đoàn KTTN đa sở hữu lớn và thậm chí góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước. Khuyến khích KTTN tham gia góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa hoặc Nhà nước thoái vốn. Thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường giữa KTTN với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tiếp nhận, chuyển giao, tạo sự lan tỏa rộng rãi về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Chúng ta thấy rất rõ mối liên kết giữa các thành phần kinh tế trong nền kinh tế. Trong đó, Đảng ta luôn luôn khuyến khích nền KTTN tham gia góp vốn cổ phần vào các doanh nghiệp nhà nước. Nghĩa là, chúng ta cũng mở dần cơ hội để KTTN tham dự vào các lĩnh vực đó, làm sao gắn kết giữa KTTN với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để tạo ra động lực mạnh hơn cho nền kinh tế, trong đó có vai trò giữ vững tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Chủ trương, giải pháp

Để phát triển KTTN trở thành động lực quan trọng của nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta cũng chủ trương “chăm lo giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, gắn liền với lợi ích của đất nước; phát triển đội ngũ doanh nhân có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đạo đức doanh nhân”. Đây cũng là nội dung quan trọng, không những chúng ta nói về KTTN mà chúng ta còn nói đến đội ngũ doanh nhân. Chúng ta khuyến khích các chủ doanh nghiệp làm giàu mà muốn làm giàu thì ngoài những kỹ năng, nguồn vốn thì lòng tự tôn dân tộc cũng hết sức quan trọng. Chúng ta phải khơi dậy lòng yêu nước của doanh nhân, đây là vấn đề vô cùng quan trọng; phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc rất cao để xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có lòng yêu nước, yêu dân tộc, yêu đồng bào nhưng đồng thời có năng lực chuyên môn tốt.

Đó là hệ thống những quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần có sự thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, phải phát triển kinh tế tư nhân thật sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Đảng ta khẳng định và đánh giá, nhìn nhận một cách nhất quán về vai trò, vị trí của KTTN trong phát triển KT-XH là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế và cùng kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là nòng cốt để xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ. Về phát triển thì tạo mọi điều kiện để phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với chất lượng cao, với quy mô, tỷ trọng đóng góp GDP ngày càng lớn. Hay nói cách khác là chúng ta tạo tư tưởng thông thoáng, tạo mọi điều kiện để KTTN phát triển.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN