Giải quyết tố cáo đối với vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển công tác hoặc nghỉ việc

16/12/2018 - 19:36

Về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo, Luật Tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa nguyên tắc xác định thẩm quyền của Luật Tố cáo năm 2011. Luật đã bổ sung thêm một số nguyên tắc để đáp ứng với yêu cầu thực tế hiện nay.

Theo đó, Khoản 3 Điều 12 Luật Tố cáo năm 2018 quy định đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức được xử lý như sau:

a) Trường hợp người bị tố cáo là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức (cơ quan) khác mà vẫn giữ chức vụ tương đương thì do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đang quản lý người bị tố cáo phối hợp giải quyết;

b) Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ quan khác và giữ chức vụ cao hơn thì do người đứng đầu cơ quan đang quản lý người bị tố cáo chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật phối hợp giải quyết;

Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ quan khác và là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đó thì do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan đã quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật phối hợp giải quyết;

c) Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ quan khác mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì do người đứng đầu cơ quan quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan đang quản lý người bị tố cáo phối hợp giải quyết;

d) Trường hợp người bị tố cáo không còn là cán bộ, công chức, viên chức thì do người đứng đầu cơ quan quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan có liên quan phối hợp giải quyết.

Đức  chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN