Giồng Trôm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

14/08/2020 - 06:55

BDK - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Giồng Trôm đã tập trung thực hiện nhiều chủ trương lớn, văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ CB và chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ (CTCB). Qua đó đã đạt được một số kết quả khả quan cũng như rút ra nhiều kinh nghiệm cho CTCB trong thời gian tới.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Thu Phượng trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo. Ảnh: PV

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Thu Phượng trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo. Ảnh: PV

Kết quả đạt được

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Giồng Trôm đã nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về CTCB và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm, cắt giảm biên chế, sắp xếp lại đội ngũ CB ngành huyện cho phù hợp giữa trình độ chuyên môn với vị trí công tác; hợp nhất một số chức danh người đứng đầu, bố trí kiêm nhiệm. Sắp xếp lại đội ngũ CB cấp xã gắn với thực hiện Đề án đưa công an chính quy về cơ sở. Đổi mới công tác đánh giá CB theo hướng đa chiều gắn với tiêu chí và sản phẩm công việc cụ thể. Đặc biệt, huyện đã rà soát, khắc phục và xử lý các trường hợp giới thiệu bổ nhiệm, ứng cử không đúng quy định về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn theo tinh thần Thông báo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị và Kết luận số 48 của Ban Bí thư. Ngoài ra, huyện cũng tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CB.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hồ Thị Tuyết Minh cho biết: CTCB của huyện trong thời gian qua có sự tập trung và đổi mới theo hướng ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào CTCB. CB nữ, CB trẻ được quan tâm; đội ngũ CB từ huyện đến cơ sở có số lượng tương đối hợp lý, giảm so với nhiệm kỳ trước, chất lượng từng bước được nâng lên, ngày càng chuẩn hóa và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận CB quyết tâm chính trị chưa cao; năng lực, hiệu suất làm việc còn hạn chế, thiếu tầm nhìn, định hướng, chủ yếu còn chạy theo sự vụ, sự việc. Một số CB chủ chốt cấp xã chưa đạt chuẩn so với quy định; công tác tạo nguồn CB trẻ chưa tốt. Ở một số ngành không có CB tại chỗ đủ điều kiện để thay thế, chuyển tiếp lãnh đạo.

Giải pháp thời gian tới

Nguyên nhân hạn chế trên là do một số CB chưa tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và đào tạo. Công tác quy hoạch, đào tạo CB chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác sắp xếp CB ở một vài vị trí chưa phù hợp nên chưa phát huy năng lực, sở trường công tác. Nhiều chủ trương mới liên quan đến CTCB cùng được triển khai thực hiện vào thời điểm cuối nhiệm kỳ như: bố trí công an chính quy về cơ sở; giảm chức danh CB, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định số 34 của Chính phủ; sắp xếp CB do sáp nhập đơn vị hành chính; áp dụng quy định mới về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của CB cấp xã… đã làm cho CTCB, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội cấp cơ sở gặp khó khăn.

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hồ Thị Tuyết Minh: Để xây dựng đội ngũ CB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CB, phải làm cho mỗi CB nhận thức đầy đủ, sâu sắc các giá trị đạo đức công vụ, nhận thấy vai trò, trách nhiệm của bản thân trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Qua đó, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua những khó khăn, thử thách, toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức vì công việc và phục vụ nhân dân.

Thực hiện đúng quy định và có hiệu quả từng khâu trong CTCB, trong đó chú trọng tạo nguồn CB trẻ cho các cơ quan ngành huyện thông qua hình thức thi tuyển cạnh tranh. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá CB theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, gắn với tiêu chí, sản phẩm công việc cụ thể. Đây là nội dung rất quan trọng trong xây dựng đội ngũ CB, bởi lẽ đánh giá đúng sẽ giúp cho quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đúng.

Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CB, trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng để CB đạt chuẩn chức danh theo vị trí việc làm và chức danh được quy hoạch. Do đó, cơ quan, đơn vị sử dụng CB phải biết động viên, tạo điều kiện cho CB tự nghiên cứu, học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực bản thân.

Tạo ra cơ chế làm việc khoa học để CB có điều kiện, thời gian nghiên cứu, định hướng cho công việc. Đề cao văn hóa chính trị trên cơ sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá được nêu trong báo cáo chính trị về xây dựng con người Giồng Trôm “Giàu lòng nhân ái, bản lĩnh, có khát vọng vươn lên” vào trong xây dựng đội ngũ CB. Thực hiện tốt cơ chế tôn vinh, khen thưởng. Việc khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc sẽ tạo động lực cho mỗi CB ra sức phấn đấu, hăng say lao động, sáng tạo, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng đội ngũ CB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nội dung quan trọng, là điều kiện tiên quyết để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc tập trung thực hiện tốt từng khâu trong CTCB vẫn chưa đủ, mà yêu cầu mỗi CB phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện hoàn thiện bản thân. Bởi chính nhân cách và thái độ tích cực của người CB là yếu tố quan trọng, quyết định năng lực thực thi công vụ, tinh thần xây dựng nội bộ và phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu suất công việc, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

(Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Giồng Trôm Hồ Thị Tuyết Minh)

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN