Hành động giải quyết rác thải nhựa

11/09/2019 - 15:19

BDK.VN - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Chinh cho biết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa tỉnh.

Mục tiêu tỉnh sẽ tham gia có hiệu quả về giải quyết rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững. Đồng thời, tạo sự đột phá trong nhận thức và hành vi, ứng xử của toàn cộng đồng trong tiêu thụ sản phẩm nhựa, rác thải nhựa.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ triển khai được mô hình phân loại rác tại nguồn và áp dụng trên toàn địa bàn tỉnh. 90% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường. 90% tổng lượng chất thải, túi ni-lông, nhựa khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt được thu gom và xử lý; trong đó có 50% được tái chế, tái sử dụng

Hạn chế các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần, trước hết áp dụng cho các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể, chính trị đến các doanh nghiệp và sau đó là trong toàn dân.

Để thực hiện được các mục tiêu, UBND tỉnh cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp: tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với sản phẩm nhựa; ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa; tăng cường xã hội hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động làm sạch, thu gom rác thải nhựa.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch hành động; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố theo nhiệm vụ phân công quan tâm tổ chức thực hiện nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN