Hình thức tố cáo, tiếp nhận thông tin tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018

23/12/2018 - 20:02

Về hình thức tố cáo (TC),  Điều 22 Luật TC năm 2018 quy định 2 hình thức TC (như Luật TC năm 2011): TC bằng đơn và TC trực tiếp.

Luật TC năm 2018 quy định chặt chẽ về hình thức TC và tiếp nhận thông tin TC để xác định rõ trách nhiệm của người TC, tránh tình trạng lợi dụng các hình thức TC để TC tràn lan, cố ý TC sai sự thật, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người bị TC.

Theo đó, Điều 23 của Luật quy định về tiếp nhận thông tin TC:

1. Trường hợp TC được thực hiện bằng đơn thì trong đơn TC phải ghi rõ ngày, tháng, năm TC; họ tên, địa chỉ của người TC, cách thức liên hệ với người TC; hành vi vi phạm pháp luật bị TC; người bị TC và các thông tin khác có liên quan. Trường hợp nhiều người cùng TC về cùng một nội dung thì trong đơn TC còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người TC; họ tên của người đại diện cho những người TC. Người TC phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn TC.

2. Trường hợp người TC đến TC trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì người tiếp nhận hướng dẫn người TC viết đơn TC hoặc ghi lại nội dung TC bằng văn bản và yêu cầu người TC ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp nhiều người cùng TC về cùng một nội dung thì người tiếp nhận hướng dẫn người TC cử đại diện viết đơn TC hoặc ghi lại nội dung TC bằng văn bản và yêu cầu những người TC ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết TC có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận TC. Người TC có trách nhiệm TC đến đúng địa chỉ tiếp nhận TC mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết TC đã công bố.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN