Hỗ trợ 30% xây dựng công trình nhà văn hóa ấp

27/01/2019 - 21:05

Cử tri xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc đề nghị xem xét, nâng mức hỗ trợ ngân sách nhà nước từ 30% lên 50% đối với công trình xây dựng nhà văn hóa ấp (theo quy định tại Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh) để giảm bớt phần đóng góp của người dân.

UBND tỉnh trả lời: Trên cơ sở cân đối nguồn vốn trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, HĐND tỉnh đã quy định mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cấp tỉnh đối với công trình xây dựng nhà văn hóa ấp là 30% (đã tăng từ 10% lên 30% so với Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trước đây); phần còn lại (70%) do ngân sách huyện, xã và nhân dân đóng góp và do HĐND cấp huyện quyết định tỷ lệ đóng góp phù hợp.

Qua kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo huyện Mỏ Cày Bắc xem xét phần tỷ lệ đối ứng hỗ trợ của ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp để đảm bảo tính khả thi, phù hợp khi triển khai thực hiện. UBND tỉnh đề nghị cử tri đồng thuận và đóng góp cùng địa phương thực hiện các chủ trương chung.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN