Hoàn thành giai đoạn 4 xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh

12/12/2019 - 20:01

Sau 6 tháng triển khai, việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 4 là xây dựng kế hoạch và các giải pháp động lực nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra.

Từng giai đoạn thực hiện, Ban Chỉ đạo xây dựng Tầm nhìn chiến lược (TNCL) của tỉnh đều có những cuộc họp với Công ty tư vấn Roland Berger để đóng góp ý kiến và hoàn chỉnh nội dung của TNCL. Theo tiến độ, sau khi các giải pháp động lực của TNCL được thông qua, sang đầu năm 2020, đơn vị tư vấn sẽ bước sang giai đoạn 5 là bàn giao và sau đó là cụ thể hóa, chuyển giao thực hiện với các chương trình tập huấn, hội nghị xúc tiến, kết nối để triển khai các giải pháp động lực nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 4 trụ cột phát triển chính gồm: tăng giá trị và tiếp cận thị trường trong nông nghiệp; phát triển mở rộng công nghiệp sản xuất chế biến; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo môi trường xanh bền vững.

Các giải pháp động lực được đề xuất là: Quy hoạch không gian, quy hoạch sử dụng đất, phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn đầu tư, chính sách hỗ trợ, ứng phó với biến đổi khí hậu, áp dụng công nghệ và số hóa, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng bản sắc cộng đồng và tăng cường an sinh xã hội.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN