Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh năm 2018

24/12/2018 - 08:12

BDK - Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nội dung quan trọng của chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước. Cải cách TTHC liên quan đến tất cả các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội nên được quan tâm và được xem là nội dung đột phá đổi mới nền hành chính nhà nước thời gian qua.

Các cơ quan hành chính trong tỉnh chú trọng việc thực hiện niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện đúng quy định.

Các cơ quan hành chính trong tỉnh chú trọng việc thực hiện niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện đúng quy định.

Công bố, công khai TTHC

Tại tỉnh, những năm qua, công tác cải cách TTHC được lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm. Riêng năm 2018, công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch liên quan đến hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và chỉ đạo triển khai thực hiện...

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 104 quyết định công bố danh mục TTHC, tổng số 1.089 TTHC (trong đó ban hành mới 621 TTHC; sửa đổi, bổ sung 117 TTHC; thay thế 113 TTHC; bãi bỏ 238 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cũng như UBND cấp huyện, cấp xã.

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố, Văn phòng UBND tỉnh đã cập nhật, công khai 1.069 TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (còn một số TTHC chưa công khai do bộ, ngành chưa cập nhật vào cơ sở dữ liệu).

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về rà soát TTHC năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiến hành rà soát đúng trình tự theo quy định. Kết quả, có 61 TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định bãi bỏ (thuộc các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn...).

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức tra cứu tìm hiểu TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã cải thiện, nâng cấp giao diện “TTHC cấp tỉnh, huyện, xã” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành cập nhật công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý.

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02 ngày 31-10-2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Để triển khai Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh ban hành Công văn số 670 yêu cầu các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện. Đến nay, 100% cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh đều thực hiện cơ chế một cửa (18/18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 9/9 UBND huyện, thành phố; 164/164 UBND xã, phường, thị trấn).

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2018, bao gồm: 35 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; 36 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 2 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thí điểm việc chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang Bưu điện văn hóa tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành; xã Sơn Định, huyện Chợ Lách.

Ngoài ra, công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc; tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ đầu mối, góp phần nâng cao hiệu quả trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, đẩy mạnh cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn tỉnh, đem lại sự hài lòng của người dân và tổ chức.

Mặc dù công tác cải cách TTHC hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: một số cơ quan cấp tỉnh chưa chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết; một số cán bộ đầu mối mới kiện toàn chưa nắm vững nghiệp vụ kiểm soát TTHC nên tham mưu lãnh đạo đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, chưa kịp thời ... Tuy nhiên, với quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo, sự chung sức, nhiệt tình và năng động của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC nói riêng, chắc chắn công tác cải cách TTHC của tỉnh nhà trong năm 2019 và những năm tiếp theo sẽ gặt hái nhiều thành công, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC chung của tỉnh.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN