Kết quả giám sát Đề án phát triển sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

08/11/2018 - 20:52

Sau khi đề án ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập, kiện toàn hoạt động của bộ máy thực hiện công tác giảm nghèo các cấp. Đã ban hành 3 kế hoạch để thực hiện đề án và chương trình khởi nghiệp thoát nghèo, tổ chức triển khai đến các huyện, thành phố, 164 xã, phường, thị trấn. Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh cũng đã xây dựng 5 kế hoạch và nhiều hướng dẫn thực hiện đề án từ năm 2016 - 2018. UBND tỉnh cũng đã tham mưu và ban hành Nghị quyết số 24 về việc quy định bổ sung các đối tượng chính sách xã hội để tham gia xuất khẩu lao động; Nghị quyết  số 29 quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và các xã bãi ngang thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2020.

Theo Ban Chỉ đạo Đề án, tính đến tháng 8-2018, nhóm hộ nghèo, cận nghèo có đất sản xuất, có lao động, tham gia sinh kế nông nghiệp là 9.756 hộ; số còn lại chưa thực hiện là 737 hộ, chiếm tỷ lệ 7%, do các địa phương đang thay đổi danh sách vì chọn hộ chưa đúng đối tượng. Nhóm hộ nghèo, cận nghèo không đất sản xuất, có lao động tham gia phát triển sinh kế phi nông nghiệp là 916 hộ; số hộ chưa thực hiện là 4.449 hộ, chiếm tỷ lệ 82,9%, do chưa có phương án phát triển sản xuất, địa phương còn chọn chưa đúng đối tượng. Số hộ nghèo, cận nghèo tham gia đề án do đoàn thể quản lý như Hội Nông dân chiếm 35%, Phụ nữ chiếm 25%, Cựu chiến binh chiếm 3,65%, Đoàn thanh niên chiếm 2,07%, các tổ chức khác chiếm 34%.

 Theo số liệu điều tra mới đây, đến cuối năm 2017, có 4.133 hộ thoát nghèo, đạt 72% so với kế hoạch giai đoạn 2016 - 2017 và 26% so với tổng số hộ đã đăng ký. Trong đó, có 2.656 hộ thoát nghèo bền vững theo 3 tiêu chí của Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN