Khắc phục hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng ta thật sự là cách mạng chân chính

30/03/2012 - 13:51
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết Trung ương 4. Ảnh: T.L

Trong hai ngày 28 và 29-3-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI (NQTW4) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”. Trên 400 đại biểu tham dự Hội nghị là các đồng chí trong Tỉnh ủy, thủ trưởng và phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương, thành viên Ban Thường vụ, chánh văn phòng cấp ủy huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc… Đặc biệt, Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lê Anh Dũng - Phó Vụ Trưởng Vụ 7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy đã triển khai các nội dung, từ lý do mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành NQ đến những nội dung cơ bản trong NQTW4. Theo đó, xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, sự phát triển của đất nước; từ những hạn chế, yếu kém mà nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ; và yêu cầu chấp hành nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra. Đối với nội dung, NQTW4 khẳng định: những thành tựu đạt được trong 25 năm qua là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định. Đó chính là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng lên; Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; Vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững… Tuy nhiên, kinh tế phát triển chưa bền vững. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, an ninh, môi trường còn nhiều hạn chế, yếu kém gây bức xúc xã hội. Nguyên nhân của những yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, chủ quan. Trong đó, trong công tác xây dựng Đảng có nhiều yếu kém, khuyết điểm kéo dài, chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Cụ thể, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (CBĐV), trong đó có những ĐV giữ vị trí lãnh đạo quản lý,… CB cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi… Đội ngũ CB cấp Trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng nhưng chưa được xây dựng một cách bài bản. Công tác qui hoạch CB mới tập trung thực hiện ở địa phương, chưa thực hiện được ở cấp Trung ương, dẫn đến sự hụt hẫng, chắp vá… Một số trường hợp đánh giá, bố trí CB chưa thật công tâm, khách quan… bố trí không đúng sở trường, năng lực… Nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức…, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm…

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, NQ nêu 3 vấn đề cấp bách cần tập trung thực hiện, gồm: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ CBĐV, trước hết là CB lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của ĐV và của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Với mục tiêu là: Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt; Khắc phục được những hạn chế yếu kém; Và phải tạo được niềm tin vào Đảng trong nhân dân và trong Đảng. NQ cũng nêu rõ phương châm để thực hiện là: khách quan, trung thực; cách làm phải khoa học, hiệu quả; thái độ kiên quyết, với quyết tâm cao và không để bị lợi dụng. Bốn nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện gồm: tự phê bình và phê bình; tổ chức, CB và sinh hoạt Đảng; cơ chế, chính sách; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã triển khai Dự thảo kế hoạch thực hiện NQTW4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với mục đích quán triệt trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của NQ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội, nhưng cũng không để rơi vào tình trạng trì trệ, hình thức, nhằm làm chuyển biến tốt công tác xây dựng Đảng, công tác CB, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị…

Sau đó, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy (Tuyên giáo, Tổ chức, Ủy ban kiểm tra và Dân vận) cũng triển khai Dự thảo hướng dẫn việc tổ chức thực hiện. Các cơ quan thông tin đại chúng bám sát nội dung, tinh thần NQ, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu NQ, việc học tập, quán triệt NQ, kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trong học tập và thực hiện NQ, uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả. Gắn tuyên truyền thực hiện NQTW4 với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với NQTW2 về triển khai thực hiện chủ trương, sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992, NQTW4 về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Phản ánh sự đồng tình, hưởng ứng của CBĐV và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện NQTW4…

Hội nghị đã chia thành 10 tổ thảo luận sâu các nội dung NQTW4. Qua 126 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Hội nghị, đa số đều khẳng định việc Trung ương Đảng ban hành NQ lần này là kịp thời, cần thiết, thể hiện tính cấp bách về các vấn đề trong xây dựng Đảng. Thực tế, qua hơn 80 năm lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách và phát triển, đã khẳng định những thành tựu, tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, giữ vững được lòng tin trong nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có lúc, có nơi còn xuất hiện nhiều thiếu sót, khuyết điểm… Nên việc Trung ương ban hành NQTW4 là cần thiết, là cấp bách. Trong NQ thể hiện, Trung ương đã chọn đúng vấn đề, nhóm giải pháp thực hiện được đề ra sát hợp thực tế… Ngoài ra, cũng có một số ý kiến băn khoăn cho rằng, việc chỉnh đốn Đảng, việc xây dựng Đảng trước đây cũng được Trung ương ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị…, nhưng trong thực tế, quá trình triển khai thực hiện đến nay chưa có tổng kết, đánh giá mức độ cụ thể. Vậy đối với NQTW 4 lần này sẽ được triển khai thực hiện như thế nào? Các tập thể, cá nhân khi thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ có dũng cảm nhận sai sót để sửa chữa, khắc phục không? Các vấn đề về nội dung, qui trình tổ chức kiểm điểm, lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến sẽ tổ chức như thế nào?... Các vấn đề băn khoăn nêu trên đã được đồng chí Võ Thành Hạo giải trình cụ thể, nêu rõ những việc nào cần làm trước, làm sau, thời gian, thời điểm cụ thể.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: NQ đã chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách, quan trọng, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp có tính khả thi để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của CBĐV và các tầng lớp nhân dân. Nhiều ý kiến tập trung bàn về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt NQ, bảo đảm đưa NQ thực sự đi vào cuộc sống. Các ý kiến đều rất thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao, đề xuất làm rõ một số nội dung, vấn đề cụ thể để phục vụ cho công tác triển khai tổ chức thực hiện. Đối với Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện NQTW4, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, nhất là đối với các Dự thảo Hướng dẫn thực hiện của các Ban Đảng tỉnh; trong đó, nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu rất sâu sắc và xác đáng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin tiếp thu một cách nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến đóng góp và sẽ chỉ đạo bổ sung hoàn chỉnh văn bản, để chính thức ban hành.

Đối với những công việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành cùng cộng đồng trách nhiệm, góp sức thực hiện thành công Festival Dừa lần thứ III; tiến hành sơ kết công tác quý I-2012, xác định nhiệm vụ, giải pháp quý II-2012; triển khai các hoạt động tiến tới kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất Tổ quốc (ở tỉnh sẽ gắn với khánh thành công trình Khu di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định và Tuyến tránh Thị trấn Giồng Trôm), kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Bác; tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo nhiệm vụ được xác định trong năm 2012; chủ động trong công tác phòng, chống xâm nhập mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm theo kế hoạch; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; chuẩn bị và tiến hành diễn tập theo kế hoạch; triển khai kế hoạch luân chuyển CB...  

Song song đó, tỉnh sẽ tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện NQTW4 theo đúng Hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của các Ban Đảng tỉnh. Việc thực hiện nhóm giải pháp thứ nhất trong NQ về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên là cực kỳ quan trọng, hệ trọng nhưng cũng cực kỳ khó mà lại là khâu mở đầu, mấu chốt. Do vậy, trong triển khai, các địa phương cần chuẩn bị thật tốt, hướng dẫn cụ thể về mục tiêu, quy trình, nội dung, bước đi, trong đó tập trung giải quyết cơ bản 3 nội dung trọng tâm: Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với việc thực hiện Quy định những điều ĐV không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng ĐV, của người đứng đầu về tình trạng CBĐV suy thoái. Những hạn chế, yếu kém trong công tác CB, tình trạng một số trường hợp bố trí CB không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo quản lý và sự phát triển của ngành, địa phương, nhất là trong quy hoạch CB, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển CB. Những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; quyền hạn trách nhiệm cá nhân. Trong 3 nội dung này, thì nội dung thứ nhất là xuyên suốt, trọng tâm, cấp bách. Về tổ chức thực hiện, theo chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết. Lần này, ở mỗi cấp không lập ban chỉ đạo, mà chỉ thành lập bộ phận thường trực để giúp cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. Cụ thể: ở cấp tỉnh là các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Dân vận và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ở cấp huyện, tương đương và cấp cơ sở cũng cần vận dụng cách làm như vậy. Bộ phận thường trực sẽ trực tiếp giải quyết, xử lý công việc hàng ngày, có phân công trách nhiệm cụ thể theo từng đầu việc. Khi có vấn đề khó, vượt quá thẩm quyền sẽ báo cáo xin ý kiến ban thường vụ, ban chấp hành. Có thể lập tổ công tác (hay tổ giúp việc) để giúp bộ phận thường trực trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện.

Thanh Chiến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN