2 sản phẩm của tỉnh gọi vốn thành công tại Chương trình Thương vụ bạc tỷ mùa 2

2 sản phẩm của tỉnh gọi vốn thành công tại Chương trình Thương vụ bạc tỷ mùa 2