Hội thảo xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại Giồng Trôm

Hội thảo xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại Giồng Trôm