Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên bơi cơ sở

Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên bơi cơ sở