Kinh nghiệm từ đối thoại dân chủ ở cơ sở

07/07/2017 - 07:07

Thực hiện dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm chính trị của mọi tổ chức, cá nhân, nhất là của cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp. Đối với các đơn vị ở cơ sở, thực hiện tốt công tác này là “chìa khóa” để tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Dân chủ và kỷ luật là vấn đề thuộc về bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với quân đội, dân chủ và kỷ luật không tách rời nhau. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là vấn đề quan trọng, có liên quan và được thể hiện trong mọi lĩnh vực từ lãnh đạo, chỉ huy, hoạt động của các đơn vị đến sinh hoạt của bộ đội. Nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở được thể hiện bằng dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đảng, trong quản lý, điều hành của người chỉ huy và phát huy quyền dân chủ của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng thông qua hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng.

Quán triệt Chỉ thị số 590 ngày 4-10-2010 của Đảng ủy Quân sự Trung ương “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong quân đội”, Đảng ủy Quân sự huyện Giồng Trôm đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định và hướng dẫn của cấp trên về thực hiện QCDC ở cơ sở; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, ra quy chế hoạt động và các văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong đơn vị. Nhìn chung, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, tạo nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống các văn bản, quy chế lãnh đạo của cấp ủy; quy chế, quy định của chỉ huy được củng cố, kiện toàn phù hợp với tình hình thực tiễn; dân chủ ngày càng được mở rộng; mối quan hệ đoàn kết quân dân, đoàn kết nội bộ ngày càng được củng cố, góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn một số hạn chế nhất định đã được Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ ra trong cuộc đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện quý I-2017. Để tìm ra nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhận thức được rằng: Suy đến cùng là do chủ nghĩa cá nhân đã đẻ ra hàng trăm thứ “bệnh” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nó khiến cho nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc, thậm chí biết sai nhưng vẫn làm; việc vận hành, thực hiện các quy chế, quy định chưa thật rõ ràng, chặt chẽ. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người chỉ huy trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở có lúc, có nơi chưa được phát huy, chưa gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong sinh hoạt Đảng còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm, hạn chế đấu tranh tự phê bình và phê bình. Cán bộ chỉ huy có lúc chưa gương mẫu, thiếu sâu sát, gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Chưa thực sự gắn phát huy dân chủ với đề cao kỷ luật, có những vướng mắc chưa giải quyết dứt điểm sau đối thoại.

Vậy nên, vấn đề cần quan tâm nhất và thực hiện ngay đó là làm chuyển biến về nhận thức và sự cụ thể hóa việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngay tại đơn vị mình. Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của QCDC ở cơ sở thì việc quán triệt vận dụng các chỉ thị, nghị quyết, cụ thể hóa thành quy chế, quy định cụ thể trong mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý và công tác đạt hiệu quả thiết thực; cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị đoàn kết thống nhất, gắn bó hài hòa, ý thức trách nhiệm được nâng cao; nơi nào thật sự phát huy được dân chủ thì phát động được phong trào quần chúng, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Ngược lại, nơi nào nhận thức chưa đầy đủ thì thực hiện QCDC ở cơ sở còn hình thức, hành chính, không có chiều sâu. Nếu cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ trì không quán triệt sâu sắc quan điểm, nguyên tắc thì dễ vi phạm quyền dân chủ, độc đoán, quan liêu, mệnh lệnh. Lấn át các phương pháp dân chủ, cá nhân lấn át tập thể.

Xây dựng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, là “chìa khóa” để giải quyết mọi khó khăn ở cơ sở. Thiết nghĩ rằng, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt các giải pháp như trên thì việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở mới thực sự đi vào thực tế và trở thành hiện thực, đạt hiệu quả như mong muốn, góp phần tăng cường dân chủ và kỷ luật, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, chiến sĩ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trọng Linh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN