Kinh tế nông nghiệp qua 5 năm phát triển

03/07/2020 - 07:02

BDK - Trong giai đoạn 2015 - 2020, sản xuất nông nghiệp tỉnh tuy có nhiều khó khăn và thách thức nhưng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã giữ vững ổn định. Các chỉ tiêu cơ bản về số lượng, năng suất, chất lượng, hiệu quả trên cây trồng, vật nuôi đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết (NQ) đề ra.

Tập trung khai thác lợi thế từ trái dừa.

Tập trung khai thác lợi thế từ trái dừa. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội cho biết, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân khu vực I ước đạt 5,04%, vượt chỉ tiêu so với NQ Đảng bộ sở (2,86%). Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của ngành nông nghiệp (khu vực I) trong giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 3,73%/năm (so NQ 4%). Cụ thể, ở lĩnh vực trồng trọt, diện tích và sản lượng lúa đều giảm (diện tích giảm 12.812ha). Thay vào đó, chuyển đổi sang các loại cây trồng khác như dừa, cây ăn quả. Diện tích dừa toàn tỉnh đến nay đạt 73 ngàn ha, tăng 5.576ha so với năm 2015. Diện tích cây ăn trái tăng 1.340ha, chủ yếu chuyển đổi qua dừa và bưởi. Cây ăn trái đã từng bước chuyển đổi theo hướng chú trọng đến chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, hình thành được các vùng chuyên canh theo hướng hữu cơ, an toàn và thực hành nông nghiệp tốt trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Chăn nuôi từng bước phát triển theo hướng tập trung, an toàn sinh học, gắn với bảo vệ môi trường. Tổng đàn bò đạt 88,8%, đàn heo đạt 70,7% so với NQ, nguyên nhân chủ yếu do bệnh dịch tả heo châu Phi và bệnh lở mồm long móng. Đàn gia cầm đạt 112%, NQ đề ra.

Diện tích thủy sản đạt 45.850ha, giảm 200ha so với năm 2015 và đạt 97,6% so với NQ. Tổng sản lượng nuôi đạt 281 ngàn tấn, tăng gần 30 ngàn tấn so với năm 2015 (đạt 94% NQ), trong đó chủ lực là tôm biển, cá tra. Năng suất mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh đạt từ 8 - 10 tấn/ha/vụ; tôm sú 5,5 - 6 tấn/ha/vụ… Ở lĩnh vực khai thác thủy sản, tàu khai thác xa bờ tăng từ 1.650 chiếc năm 2015 lên 2.140 chiếc (NQ 2.000 tàu). Tổng sản lượng khai thác tăng trên 18 ngàn tấn so với năm 2015, vượt 14,8% so với NQ.

 Điểm nhấn trong phát triển kinh tế nông nghiệp là kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM). Tỉnh đã công nhận 49 xã đạt chuẩn NTM (chỉ tiêu NQ 45 xã, Trung ương giao 50 xã). Huyện Chợ Lách có 10/10 xã đạt chuẩn NTM. TP. Bến Tre đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020.

Toàn tỉnh có 106 tổ hợp tác (THT), 47 hợp tác xã (HTX), đạt 168% so với kế hoạch. Chuỗi giá trị sản phẩm dừa, bưởi da xanh, nhãn, con bò được hình thành và có chiều hướng phát triển tốt. Nhiều mô hình trồng xen, nuôi xen như: trồng xen bưởi da xanh, tôm càng xanh toàn đực trong vườn dừa, thâm canh vườn dừa theo hướng hữu cơ, sản xuất lúa sạch huyện Thạnh Phú, nuôi luân canh tôm - lúa ở vùng nhiễm mặn thấp, nuôi thâm canh tôm biển 2 giai đoạn… được nhân rộng và phát huy hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng chất lượng, an toàn và gia tăng hàm lượng ứng dụng khoa học và công nghệ. Các hình thức tổ chức sản xuất phát triển theo hướng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ gắn với thị trường. Trong thực hiện Chương trình OCOP, tỉnh có 46 sản phẩm đạt 4 sao và 16 sản phẩm đạt 3 sao.

Nhiệm vụ đột phá giai đoạn 2020 - 2025

Phương châm hành động của Đảng bộ Sở NN&PTNT trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, hành động. Mục tiêu chung là phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cơ sở thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; gắn với xây dựng và hoàn thiện chuỗi gía trị sản phẩm chủ lực của tỉnh, xây dựng xã NTM, phát triển công nghiệp chế biến và bảo vệ môi trường để bảo đảm phát triển bền vững. Trong xây dựng NTM, cần phát huy vai trò chủ thể của người dân, nội lực cộng đồng là chính.

Cụ thể, ngành góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8 - 8,5%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực I là 27,5%; vận động thành lập mới 90 THT, 38 HTX nông nghiệp. Số xã đạt chuẩn NTM đạt 75% so với tổng số xã toàn tỉnh, trong đó có 33 xã NTM nâng cao, 9 xã NTM kiểu mẫu, 4 huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội cho biết, xác định 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới. Đó là tập trung thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, chứng nhận 125 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao cấp tỉnh trở lên. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động cho các THT và HTX nông nghiệp đã thành lập; đảm bảo các xã đạt chuẩn NTM có 80% HTX đạt loại khá trở lên. Phấn đấu hết nhiệm kỳ, 9 loại cây giống chủ lực của tỉnh (sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh, măng cụt, mít, xoài, nhãn, dừa, chanh), khi xuất vườn đạt 30% có chất lượng đủ điều kiện truy xuất nguồn gốc.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN