Kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới xã Châu Hòa

Kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới xã Châu Hòa