Tiếp tục duy trì kết quả, tác động của Dự án AMD

Tiếp tục duy trì kết quả, tác động của Dự án AMD