Long Định chủ động ứng phó với hạn mặn

Long Định chủ động ứng phó với hạn mặn