Sơ kết 9 tháng công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Sơ kết 9 tháng công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp