Mỏ Cày Bắc tập trung cụ thể hóa bằng hành động

04/08/2014 - 07:34

Thời gian qua, với sự tập trung cao của cả hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên và là việc làm thường nhật trong mỗi người dân trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc.

Những việc làm thiết thực của mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã tạo nên không khí sôi nổi trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Để đạt được kết quả này, một trong những yếu tố then chốt là Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện và cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc Huyện ủy về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cho biết: Huyện ủy xác định một trong những khâu quan trọng góp phần tạo nên thành công trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công tác triển khai tổ chức thực hiện và cụ thể hóa bằng hành động. Chính vì thế, Bộ phận giúp việc Huyện ủy luôn chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở từng năm. Năm nay, sau khi tiếp thu chuyên đề do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Tính đến nay, có 100% đơn vị cơ sở tổ chức triển khai xong cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đội ngũ giáo viên và quần chúng nhân dân. Để góp phần đưa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy gắn chủ đề từng năm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chức trách nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; đặc biệt là gắn với nội dung xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị.

Sau khi tiếp thu nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai việc xây dựng và bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dưới dạng các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trên cơ sở đó, từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên tự liên hệ những ưu điểm, khuyết điểm để đăng ký nội dung “làm theo” cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ, vị trí công tác về nâng cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Theo đồng chí Nguyễn Văn Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Phú Tân, qua triển khai chuyên đề năm 2014, Đảng ủy xã chọn một số vấn đề bức xúc, nổi lên để chỉ đạo UBND xã và các ngành liên quan tập trung giải quyết, như: vấn đề ô nhiễm môi trường, việc khiếu kiện về tranh chấp đất đai… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Ngoài nội dung sinh hoạt định kỳ, các chi bộ tiến hành nhận xét, đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện đạo đức nghề nghiệp, với những điều đảng viên không được làm và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hàng tháng.

Một trong những nội dung không kém phần quan trọng mà Huyện ủy đã tập trung triển khai và chỉ đạo thực hiện là gắn việc học tập và làm theo lời Bác với thực hiện khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Vũ Thanh - Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc cho biết: Trên cơ sở kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình về phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể và đạt được kết quả bước đầu, như: tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; thực hiện quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy đầy đủ trí tuệ, trách nhiệm chính trị của tập thể lãnh đạo; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tham mưu của cấp ủy, tạo sự phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ… Huyện ủy xem việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là giải pháp quan trọng để ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, cũng như tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Tính từ năm 2012 đến nay, Mỏ Cày Bắc có 303 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được UBND tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen và biểu dương.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN