Mỏ Cày Bắc thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

21/02/2020 - 07:18

BDK - Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mỏ Cày Bắc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1237/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo” đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ, xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Đặng Thạch

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Đặng Thạch

Với tinh thần “Tổ quốc đời đời nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nghiêm túc, đúng quy định, theo hướng dẫn của trên. Đây không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà còn là tình cảm, nghĩa cử cao đẹp phù hợp với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do thời gian chiến tranh xảy ra đã lâu, địa hình có nhiều thay đổi, mưa, lũ xói mòn nên khó xác định chính xác. Nhân chứng lịch sử không còn hoặc đã già yếu nên xác định thông tin gặp nhiều khó khăn; hồ sơ, sơ đồ mộ chí của các liệt sĩ bị phân tán, thất lạc. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được các cấp ủy, chính quyền, cá nhân tìm kiếm nhưng không có hồ sơ lưu trữ nên khó xác định số liệt sĩ chưa quy tập. Việc lập phiếu cung cấp thông tin cũng gặp khó khăn do thiếu những thông tin cơ bản. Cán bộ làm công tác chính sách ở cơ sở có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với tinh thần khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành qua thời gian triển khai, tổ chức thực hiện đến nay đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến. Kết quả, đã hoàn thiện hồ sơ danh sách 2.622 liệt sĩ; đã tìm kiếm quy tập vào nghĩa trang địa phương, nghĩa trang khác, gia đình quản lý 2.296 hài cốt liệt sĩ. Ngày 13-12-2019 đã tìm kiếm, quy tập và cải táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện 6 hài cốt liệt sĩ, nhưng chỉ có 1 hài cốt xác định được 1 phần thông tin (liệt sĩ tên Triết, quê miền Trung) còn lại chưa xác định được danh tính. Đạt được kết quả nêu trên là trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là các đồng chí làm công tác chính sách.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định “Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước”, một trong những nội dung của chính sách đó là công tác lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Để đạt được mục tiêu và nâng cao hiệu quả thực hiện các bước tiếp theo của Đề án số 1237/2013, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Bắc sẽ tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp sát với tình hình thực tế của địa phương để cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đúng, từ đó hành động cụ thể và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, phải tổ chức thành phong trào thường xuyên, sâu rộng, vận động các tổ chức, hội viên và các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin, tham gia tích cực công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nêu cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, bộ phận trong tổ chức thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Bắc sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các ngành có liên quan nhanh chóng bổ sung việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ trên địa bàn huyện để làm cơ sở cho việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm chính xác.

 BAN CHQS HUYỆN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN