Một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng xã nông thôn mới

04/09/2013 - 07:56

Hiện nay việc xây dựng xã nông thôn mới (NTM) trong tỉnh bước đầu đạt được một số thành tựu nhất định, nhất là trong các xã điểm của tỉnh, huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện còn nhiều vấn đề bất cập, chồng chéo làm ảnh hưởng đến tiến độ kế hoạch. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và đời sống văn hóa tỉnh vừa tổ chức họp rút kinh nghiệm, bàn các giải pháp triếp tục triển khai thực hiện đến cuối năm 2013. Dưới đây là một số giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2013.

Tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hỗ trợ việc xây dựng NTM tại cơ sở nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Quan tâm cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với 5 xã điểm đạt chuẩn xã NTM năm 2013. Trên cơ sở quy hoạch, đề án đã được phê duyệt, tiếp tục rà soát bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, thực hiện và quản lý quy hoạch theo quy định, chú ý đến việc công bố và cắm mốc quy hoạch để việc triển khai thực hiện được thuận lợi. Việc đầu tư các hạng mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phải tuân thủ theo quy hoạch xây dựng NTM của xã được UBND huyện phê duyệt. Thực hiện công tác phúc tra 19 tiêu chí tại 25 xã điểm nhằm đánh giá đúng thực trạng về mức độ đạt từng tiêu chí của mỗi xã. Đây là cơ sở cho xã thực hiện việc điều chỉnh đề án, xây dựng báo cáo và phân kỳ kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo được tính thống nhất và hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám soát việc tuân thủ các cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM ở các cấp, đặc biệt là việc thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng, trao quyền cho người dân. Phối hợp với Dự án DBRP và Trung tâm Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn Miền Nam xây dựng hệ thống đánh giá và giám sát 19 tiêu chí NTM tại 124 xã xây dựng NTM của tỉnh. Đồng thời, trang bị phương tiện cho hệ thống giám sát và đánh giá gồm 25 bộ máy vi tính cho 25 điểm xã. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền về xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” đến từng ấp, tổ nhân dân tự quản, từng hộ gia đình, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và mang tính tổng hợp toàn diện của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh phong trào thi đua với các hạt nhân dân là chủ thể, khắc phục tư tưởng trông chờ vào cấp trên, thành tích. Không lợi dụng danh nghĩa dân là chủ thể để vận động dân đóng góp quá sức. Tăng cường, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền chương trình trên báo, đài phát thanh, truyền hình mang tính chiều sâu, gần gũi với người dân. Tập trung xây dựng các pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu về tuyên truyền NTM tại các xã. Hằng năm, dành khoản kinh phí thích hợp để hỗ trợ cho các cấp huyện, thành phố và cấp xã để thực hiện các hoạt động tuyên truyền tại địa phương. Tổ chức sơ kết 2 năm phong trào thi đua xây dựng NTM nhằm biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua và các tập thể, cá nhân lập thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM. Xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn đánh giá mức độ đạt 19 tiêu chí, quy trình công nhận xã đạt chuẩn NTM để phổ biến cho các địa phương làm căn cứ công nhận các xã đạt chuẩn trong năm 2013. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tập trung vào 2 lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên từ 90% trở lên. Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên sâu các chuyên đề về xây dựng NTM để chia sẻ kinh nghiệm, hiến kế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các xã trong quá trình xây dựng NTM.

Cao Minh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN