Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

03/08/2020 - 06:49

BDK - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Với mục tiêu trên, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Châu Thành đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Châu Thành tổ chức tọa đàm giải pháp nhằm kéo giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Châu Thành tổ chức tọa đàm giải pháp nhằm kéo giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nhiều chuyển biến tích cực

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác KT, GS, thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được chú trọng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; chương trình KT, GS được thực hiện hoàn thành tiến độ theo kế hoạch trong năm và cả nhiệm kỳ; chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS từng bước được nâng lên; đối tượng, nội dung GS được mở rộng,  KT có trọng tâm, trọng điểm. Số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật được kéo giảm 46% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Quy chế phối hợp trong công tác KT, GS ngày càng chặt chẽ, đồng bộ hơn; nhân sự thực hiện công tác KT, GS từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. 

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trần Hoa Nam cho rằng: Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy đã ban hành Chương trình KT, GS toàn khóa. Hàng năm, các cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo đạt chương trình đề ra; đặc biệt với sự ra đời của Chỉ thị số 02 ngày 18-3-2016 của Huyện ủy “Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” đã có hiệu quả rõ nét trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác KT, GS trên địa bàn huyện.

UBKT Huyện ủy và UBKT cơ sở đã chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do cấp ủy giao; trong đó, tập trung KT những lĩnh vực nhạy cảm, những việc bức xúc trong dư luận. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, kiện toàn UBKT Huyện ủy và UBKT cơ sở được quan tâm thực hiện; chất lượng cán bộ KT được nâng lên. Các hoạt động tuyên truyền về công tác KT, GS cũng được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Giải pháp trong thời gian tới

Theo Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trần Hoa Nam, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, cần nhiều giải pháp. Trong đó, nâng cao nhận thức cho cấp ủy về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác KT, GS, kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng Đảng. Tổ chức cho cấp ủy, chi ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, nắm vững và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa X “Về tăng cường công tác KT của Đảng” gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động đối với công tác KT, GS và kỷ luật Đảng.

 Đảng ủy, chi ủy, từng cấp ủy viên, chi ủy viên cần nắm vững quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác KT, GS, kỷ luật trong Đảng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quan điểm “thực hiện đồng bộ giữa công tác KT và công tác GS”, “GS phải mở rộng, KT phải có trọng tâm, trọng điểm” để chủ động phòng ngừa xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên khi có manh nha ngay tại chi bộ hay cơ sở. Đảng ủy, chi ủy thực hiện nghiêm chế độ phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên theo dõi lĩnh vực, địa bàn và tăng cường năng lực, trách nhiệm của từng thành viên cấp ủy trong việc chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ KT, GS thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm.

Cấp ủy Đảng chủ động, thường xuyên KT, GS việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung KT, GS đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

“Thực hiện tốt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tôi tin rằng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch,  vững mạnh và thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm 2020 - 2025 đã đề ra” - Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trần Hoa Nam cho biết.

“Phát huy vai trò, trách nhiệm của UBKT trong tham mưu giúp cấp ủy thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, thi hành kỷ luật trong Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ KT có phẩm chất chính trị tốt, công tâm, trong sạch, đủ bản lĩnh, năng lực, kể cả năng lực KT việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đủ khả năng phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên”.

(Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trần Hoa Nam)

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN