Nâng cao trách nhiệm người dân trong xây dựng đời sống văn hóa

08/01/2019 - 20:23

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (phong trào) năm 2018 vào chiều ngày 8-1-2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước - Trưởng ban chỉ đạo phong trào lưu ý Ban chỉ đạo cấp huyện rà soát các chỉ tiêu xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phấn đấu thực hiện đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ. Đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa, con người Bến Tre gắn với xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều về giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho người dân vùng nông thôn; giải pháp nâng chất danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, xã, phường, thị trấn văn hóa, hình thức kiểm tra, giám sát nâng chất phong trào, nâng cao trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo...

Báo cáo đánh giá, năm 2018, Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã quan tâm chỉ đạo duy trì, nâng chất các danh hiệu văn hóa, tạo sự chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 365.709/375.125 hộ gia đình văn hóa; 955/986 ấp, khu phố văn hóa; 164/164 xã, phường, thị trấn giữ vững danh hiệu văn hóa; 31/147 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 8/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 289 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Ông Trương Quốc Phong - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  cho rằng, bên cạnh các kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại được xác định trên 4 vấn đề chính là: trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp; công tác kiểm tra, giám sát nâng chất các tiêu chí; tình hình khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao và vấn đề về nguồn nhân lực thực hiện.

Năm 2019, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, vận động thực hiện tốt Quyết định số 42 gắn với Chỉ thị số 11- CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre. Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: công nhận trên 92% danh hiệu Gia đình văn hóa, giữ vững và công nhận trên 90% khu dân cư đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xây dựng và công nhận đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN