Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp

10/05/2020 - 21:07

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh, các cấp ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Đồng khởi mới”.

Nội dung các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể hiện những giá trị đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; phản ánh sinh động quá trình 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Quy mô, hình thức tổ chức phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tình hình thiên tai, dịch bệnh và các điều kiện khác của các địa phương, đơn vị. Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật khẳng định thành quả đạt được. Tiếp tục phát động văn nghệ sĩ tham dự các hội thi, hưởng ứng sáng tác, sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề học và làm theo Bác; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các tác phẩm, ấn phẩm bám sát hiện thực cuộc sống; đồng thời phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào cách mạng ở địa phương.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN