Những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng

22/07/2019 - 06:48

BDK - Đảng bộ tỉnh hiện có 13 đảng bộ trực thuộc, gồm 9 đảng bộ huyện, thành phố và 4 đảng bộ tương đương với 55.610 đảng viên (ĐV), chiếm gần 4% dân số toàn tỉnh. Trong đó, có 686 tổ chức cơ sở đảng (287 đảng bộ cơ sở và 399 chi bộ cơ sở). Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Tỉnh ủy đã rất tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Nhiều chủ trương, nghị quyết đã được Tỉnh ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào, chủ trương của tỉnh.

Đại biểu trình bày một số khó khăn ở cơ sở tại buổi họp mặt cán bộ theo dõi, hỗ trợ các chi bộ, đảng bộ cơ sở ở TP. Bến Tre. Ảnh: P. Thảo

Đại biểu trình bày một số khó khăn ở cơ sở tại buổi họp mặt cán bộ theo dõi, hỗ trợ các chi bộ, đảng bộ cơ sở ở TP. Bến Tre. Ảnh: P. Thảo

Quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Tỉnh ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, ĐV, với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”. Đã ban hành Nghị quyết số 02 về tăng cường xây dựng Đảng với 8 mục tiêu cụ thể về tư tưởng chính trị, đạo đức, phẩm chất lối sống, phong cách, phương pháp làm việc; tổ chức bộ máy; đội ngũ cán bộ (CB), ĐV; kiểm tra giám sát; dân vận; nội chính. Đây được xem là nghị quyết cốt lõi trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tỉnh ủy. Dựa vào Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc để tham mưu cho cấp ủy và hướng dẫn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, đã ban hành 25 hướng dẫn, đề án, kế hoạch để thực hiện. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 đã có sự chuyển biến rõ nét, chất lượng hoạt động của cấp ủy các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ CB, ĐV đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Chuyển biến rõ nhất là ở 2 đảng bộ Thạnh Phú và Mỏ Cày Bắc đã thực hiện nhiều mô hình trong tổ chức sắp xếp bộ máy và kiêm nhiệm. Công tác tư tưởng có sự chuyển biến tích cực, các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là vai trò của bí thư cấp ủy thể hiện được trách nhiệm và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tổ chức triển khai, thực hiện 9 nhóm công việc cụ thể hóa nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng. Công tác triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai đồng loạt. Phối hợp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, bước đầu phát huy hiệu quả.

Thực hiện chủ trương “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở ngành, MTTQ, các đoàn thể theo dõi hỗ trợ các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, quy định trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ các huyện, thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các ngành, đoàn thể theo dõi hỗ trợ xã, phường, thị trấn. Thống nhất thời gian họp đảng ủy, chi bộ trong toàn tỉnh để các cấp, các ngành tỉnh, huyện dành thời gian cho các đồng chí được phân công đi cơ sở dự họp. Sau 3 năm triển khai thực hiện đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp nhằm nắm sát tình hình, kịp thời phát hiện, hỗ trợ giải quyết những phát sinh tại cơ sở.

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII gắn với cơ cấu lại đội ngũ CB, công chức và tinh giản biên chế rất quyết liệt, đạt kết quả khá tốt, thực hiện được nhiều mô hình. Tiến hành rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án ở địa phương. Kết quả sắp xếp 165 tổ chức còn 92 tổ chức. Trong đó, sáp nhập từ 23 xuống còn 10 tổ chức do trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; giải thể 60 tổ chức do không còn hoạt động, hoạt động kém hiệu quả, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; giữ lại 82 tổ chức hoạt động có hiệu quả hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo quy định của bộ, ngành Trung ương.

Tập trung công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở nhằm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương; hướng dẫn tiêu chí đánh giá từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, CB, ĐV; quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ ấp, khu phố trực thuộc đảng ủy phường, thị trấn. Ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để làm căn cứ đánh giá chất lượng sinh hoạt thường kỳ đối với từng loại chi bộ theo mức độ trong toàn đảng bộ.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới theo hướng thuyết phục, từng bước đi vào chiều sâu. Vai trò nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu được thể hiện rõ hơn. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương mang lại nhiều kết quả. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái gắn với học tập và làm theo Bác góp phần chấn chỉnh tình trạng ĐV vô cảm về chính trị. Một số mô hình về xây dựng tổ chức, bố trí chức danh kiêm nhiệm được phát huy tác dụng, hoạt động hiệu quả hơn, nhất là trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Công tác tự phê bình và phê bình được tiến hành nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên, kịp thời. Công tác dân vận được đổi mới theo hướng hiệu quả, dân chủ được mở rộng và phát huy, người dân ngày càng có ý thức trong tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền.

Thực hiện Hướng dẫn số 10 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, mỗi đảng ủy xã, phường, thị trấn chọn và tập trung xây dựng ít nhất một chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện làm đầu tàu lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hiện toàn tỉnh đã có 40/170 chi bộ đủ điều kiện công nhận chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong đó, Thạnh Phú 10; Châu Thành 10; TP. Bến Tre 7; Bình Đại 4; Mỏ Cày Nam 4; Chợ Lách 3; Ba Tri 2. 

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN