Những điểm mới và kỳ vọng

01/11/2017 - 07:30

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) đã chính thức được thông qua vào chiều ngày 19-6-2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. 

Luật CGCN lần này đã cụ thể hóa hoạt động CGCN, trong đó tập trung đẩy mạnh CGCN tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam; khuyến khích CGCN từ Việt Nam ra nước ngoài cũng như thúc đẩy CGCN trong nước. Đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động CGCN; phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN)…

Luật CGCN gồm có 6 chương, 60 điều với 9 nhóm nội dung, tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn: Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động CGCN; quản lý Nhà nước CGCN; công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư; biện pháp khuyến khích thúc đẩy CGCN, giải pháp phát triển thị trường công nghệ; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với CGCN.

Một số điểm mới so với Luật CGCN năm 2006:

- Về phát triển thị trường KHCN, hàng loạt biện pháp được đưa vào Luật theo hướng tạo cơ chế phát triển nguồn cung, thúc đẩy nguồn cầu và phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KHCN. Trong đó, các tổ chức trung gian được quan tâm, hỗ trợ để thực hiện vai trò kết nối giữa bên cung và bên cầu công nghệ như xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ hoạt động của sàn giao dịch công nghệ quốc gia, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực cho tổ chức trung gian; nâng cao năng lực khai thác thông tin về công nghệ, sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, đánh giá, định giá và giám định công nghệ.

- Đối với việc thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Luật đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Cụ thể, giao quyền đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phân chia lợi nhuận thu được từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; công bố kết quả hoạt động KH&CN phục vụ nhu cầu đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân; hỗ trợ hoạt động liên kết giữa tổ chức KH&CN sở hữu kết quả hoạt động KH&CN với tổ chức ứng dụng...

- Hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp (DN) cũng được Luật khuyến khích và hỗ trợ. Luật tạo ra cơ chế hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn và hỗ trợ lãi suất cho DN có hoạt động đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho giải mã công nghệ, thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển (R&D); cơ chế liên kết giữa tổ chức KH&CN với DN; mở rộng nội dung chi của Quỹ phát triển KH&CN của DN; khuyến khích các hình thức hợp tác để triển khai các dự án đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng và hoạt động nghiên cứu chung với DN.

- Luật CGCN cũng đã dành riêng một điều quy định về hoạt động CGCN, trong đó quy định phương thức, hình thức, loại hình CGCN đặc thù trong nông nghiệp và giao Chính phủ quy định chi tiết hoạt động CGCN trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Luật đã dành riêng Chương II với 8 điều quy định về thẩm định công nghệ dự án đầu tư, trong đó quy định cụ thể loại dự án phải thẩm định, có ý kiến về công nghệ nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư, ngăn chặn, hạn chế nhập khẩu công nghệ lạc hậu vào Việt Nam. Luật quy định lấy ý kiến về công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là một nội dung bắt buộc trong nội dung văn bản thẩm định dự án đầu tư khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về KHCN và cơ quan có liên quan.

Luật CGCN năm 2017 đã bao quát được một cách đầy đủ tất cả những định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, xu hướng tiếp cận hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có yêu cầu của KH&CN. Kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động CGCN, năng lực hấp thụ công nghệ của DN, thúc đẩy tăng chất lượng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước có thêm cơ chế để ngăn chặn nhập khẩu công nghệ lạc hậu, tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới phù hợp với điều kiện Việt Nam, đem tới bước phát triển mới cho thị trường mua bán, CGCN cũng như các DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian tới, Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật CGCN theo chỉ đạo tại Công văn số 3503/UBND-NC ngày 3-8-2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Việc tuyên truyền, phổ biến phải được thực hiện bằng nhiều hình thức, khai thác tốt các kênh thông tin, đảm bảo các tổ chức, DN, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật được tiếp cận và thực hiện theo quy định, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, sớm đưa Luật CGCN đi vào cuộc sống, góp phần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Cao Thọ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN